Deel via

Wat als je ouder de opname in een zorginstelling niet zelf kan betalen?

Je ouder zou het beste opgenomen worden in een zorginstelling, maar enkel met zijn of haar pensioen en eigen middelen zal dat niet lukken. Ben jij als kind dan verplicht om financieel bij te springen? Welke gevolgen heeft dat voor jouw belastingen? En wat kan het OCMW doen? Erenotaris Johan Verstraete en fiscalist Rik Deblauwe geven een antwoord op deze vragen.

Financiële zorgvraag 3:

Wat als ... je ouder de opname in een zorginstelling niet zelf kan betalen?

Marie kan niet langer alleen wonen en een verblijf in een rusthuis dringt zich op. Maar met haar kleine pensioen kan ze de facturen voor het rusthuis niet betalen. Haar drie kinderen vragen zich af of zij wettelijk verplicht zijn om hun moeder te onderhouden.

Een privérusthuis is meestal pas geneigd om je bejaarde ouder op te nemen als het voldoende betaalgaranties heeft. Bij twijfel vraagt de instelling vaak dat de kinderen zich contractueel verbinden om geregeld een bepaald bedrag te betalen en/of de eventuele tekorten bij te passen. De meeste ouders willen niet financieel afhankelijk worden van hun kinderen en streven er in de eerste plaats naar om hun eigen middelen te gebruiken. Behoren de eigen middelen tot een onverdeeldheid, dan moet je eerst tot verdeling overgaan, met alle gevolgen van dien als er geen eensgezindheid over bestaat.

Je ouder kan je wel dwingen om bij te dragen in zijn of haar onderhoud. Er bestaat namelijk een wettelijke (wederkerige) onderhoudsplicht tussen verwanten in de rechte lijn (ouders, kinderen, grootouders) zonder beperking van graad en zonder beperking in de tijd. Hier gelden twee voorwaarden: de onderhoudsgerechtigde moet behoeftig zijn en de onderhoudsplichtige in staat om het onderhoudsgeld te betalen. De rechter houdt rekening met de concrete omstandigheden op het ogenblik van de eis: enerzijds de leeftijd, gezondheidstoestand en sociale rang van de onderhoudsgerechtigde en anderzijds de betalingsmogelijkheden van de onderhoudsplichtige. Het is niet de bedoeling dat wie onderhoudsplichtig is daardoor zelf financiële problemen krijgt. Het is dus best mogelijk dat het ene kind onderhoudsgeld moet betalen en het andere niet. Als verschillende kinderen onderhoudsplichtig zijn, dan kan je ouder van elk kind slechts diens deel vorderen. Laat een van de kinderen na zijn deel te betalen, dan hoeven de andere kinderen daar niet voor op te draaien. Het bedrag van het onderhoudsgeld kan in de loop van de tijd variëren, afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden aan beide zijden. De partijen kunnen geen onherroepelijke overeenkomsten sluiten over het al dan niet verschuldigd zijn van het wettelijke onderhoudsgeld. Zij kunnen het bedrag ervan evenmin definitief vastleggen. De wettelijke onderhoudsplicht is namelijk van openbare orde, dat wil zeggen dat je er niet vrijwillig bij overeenkomst van mag afwijken.

Klopt je ouder bij het OCMW aan voor een opname in een zorginstelling, dan is de situatie enigszins anders. Als je ouder in aanmerking komt voor een opname in het OCMW, dan is deze instelling, binnen de grenzen van de concrete mogelijkheden, verplicht de bejaarde op te nemen, ook al is er niet meteen een vooruitzicht op terugbetaling van de kosten. Daarom heeft de OCMW-wet in ruimere recuperatiemogelijkheden voorzien. Zo heeft het OCMW bijvoorbeeld het recht om een hypotheek te nemen op de onroerende goederen die toebehoren aan je ouder. Het OCMW kan de kosten voor de dienstverlening ook nog verhalen op de nalatenschap van je ouder, maar maximaal voor de vijf laatste jaren van de dienstverlening en slechts voor het bedrag van het actief van de nalatenschap. Het OCMW heeft het recht om de kosten van haar maatschappelijke dienstverlening te verhalen op de onderhoudsplichtigen. Het beschikt hiertoe over een eigen recht en je bejaarde ouder hoeft dus niet zelf zijn kinderen te dagvaarden voor de betaling van het onderhoudsgeld. Om billijkheidsredenen (en met goedkeuring van de gemeentelijke overheid) kan het OCMW echter afzien van een terugvordering van de kosten van huisvesting. Dit kan uiteraard niet (meer) als je hulpbehoevende ouder zich kort vóór of tijdens de opname opzettelijk en in aanzienlijke mate heeft verarmd. Het kwam vroeger meer dan eens voor dat een bejaarde ouder, met het oog op een opname in het OCMW, zijn vermogen wegschonk of goederen verkocht en dan als hulpbehoevende beroep deed op steun van de gemeenschap. Vaak was dit het gevolg van het wijd verspreide misverstand dat het OCMW recht had op de eigendommen van de opgenomen bejaarde.

Misvatting
Het OCMW heeft recht op een vergoeding voor de kosten die de dienst moet maken voor de hulpverlening aan een bejaarde ouder en kan daar ook een waarborg voor vestigen, maar heeft niet zomaar recht op de eigendommen van de opgenomen bejaarde.

Aftrekbaar en belastbaar

Onderhoudsuitkeringen bieden een fiscaal voordelig aspect: onder bepaalde voorwaarden zijn de onderhoudsuitkeringen die je betaalt, voor 80 procent aftrekbaar in de personenbelasting en de onderhoudsuitkeringen die je ontvangt, voor 80 procent belastbaar. Als de betaler van het onderhoud op zijn hoogste schijf inkomen 50 procent betaalt, plus bijvoorbeeld 6 procent gemeentelijke opcentiemen, dan betekent dat dus voor hem een belastingbesparing van 80 procent x 50 procent x 1,06 = 42,4 procent. Als de ontvanger dan beneden het belastbaar minimum valt, betaalt de fiscus dus 42,4 procent mee aan dat  onderhoudsgeld.

Wat zijn de voorwaarden voor aftrekbaarheid? 

- Ten eerste moet je de uitkeringen werkelijk betaald hebben in het belastbaar tijdperk en dat ook kunnen bewijzen. Je betaalt dus best via de bank.

- Ten tweede mag de ontvanger geen deel uitmaken van het gezin van de betaler. Je mag er dus niet mee samenwonen, tenzij de ontvanger in hetzelfde gebouw een afzonderlijk appartement betrekt. Je moet met feitelijke elementen (afzonderlijk ingerichte woonkamers, keukens en toiletten) kunnen aantonen dat je ouders geen deel uitmaken van je gezin dat in hetzelfde huis woont, en een afzonderlijk gezin vormen.

Wanneer je partner wordt opgenomen in een verzorgingsinstelling, veronderstelt de fiscus dat die slechts tijdelijk niet in de gemeenschappelijke woning leeft en de gezinsband niet verbroken is. Je kunt de kosten die je betaalt voor de opname van je partner in de instelling niet aftrekken als  onderhoudsgeld. Maar als je kunt bewijzen dat de breuk in het gezinsleven niet tijdelijk is en jij en je partner dus feitelijk gescheiden leven, dan komen de kosten voor de opname van je partner in een  verzorgingsinstelling wel in aanmerking voor aftrek.

- De derde voorwaarde is dat de betaling gebeurt op basis van een wettelijke verplichting. De wet zegt: ‘op grond van een verplichting op grond van het Burgerlijk of Gerechtelijk Wetboek of van een gelijkaardige wettelijke verplichting in een buitenlandse wetgeving’. Je bent daar wettelijk toe verplicht voor je ouders en je grootouders. Die verplichting geldt ook voor je schoonouders tenzij je gescheiden bent, want dan verdwijnt de aanverwantschap, of je schoonouder een tweede huwelijk aangaat, of als je partner overleden is en jullie samen geen levende kinderen meer hebben. Je hebt geen onderhoudsplicht tegenover broers of zussen, ooms of tantes. We illustreren deze voorwaarde met een voorbeeld:

Jan en An zijn getrouwd. Ans moeder Bea is behoeftig en An heeft zelf geen inkomen. Jan is Bea onderhoudsgeld verschuldigd. Als Bea hertrouwt, is Jan niet langer onderhoudsgeld verschuldigd. En als An overlijdt en er geen kinderen ( meer) zijn uit het huwelijk van Jan en An, ook niet meer.

- Volgens de vierde voorwaarde moet de onderhoudsgerechtigde behoeftig zijn.

- En tot slot geldt nog de voorwaarde dat de betaling regelmatig moet gebeuren. Dat kan – maar hoeft niet – bijvoorbeeld wekelijks, maandelijks of driemaandelijks zijn. Het is voldoende dat de betalingen punctueel zijn en volgens de omstandigheden herhaaldelijk plaatsvinden. De fiscus aanvaardt de aftrek als de achterstand niet meer dan drie maanden bedraagt. Ook kapitalen die uitkeringen vervangen, zijn aftrekbaar, net als onderhoudsuitkeringen die na het belastbare tijdperk waar ze betrekking op hebben, zijn betaald ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing waarbij het bedrag ervan met terugwerkende kracht wordt vastgesteld of verhoogd. De onregelmatige betaling moet dus aan een dergelijke gerechtelijke beslissing te wijten zijn. Onderhoudsuitkeringen die je als kind betaalt voor je behoeftige ouders in een verzorgingsinstelling, zijn aftrekbaar. Het doet er niet toe of je die onderhoudsuitkeringen rechtstreeks aan de instelling betaalt (bijvoorbeeld het OCMW), dan wel aan je ouders  uitkeringsgerechtigde zelf. Een woning gratis ter beschikking stellen kan ook als een werkelijk betaalde  onderhoudsuitkering worden beschouwd. Een dergelijke ‘uitkering in natura’ kun je ramen op het jaarlijkse bedrag aan huur dat je had kunnen opstrijken als je het onroerend goed aan een derde had verhuurd, dus op de normale huurwaarde.

Aandachtspunt
Als je je behoeftige (schoon)ouders gratis een woning ter beschikking stelt, dan kan dat ook als een onderhoudsuitkering worden beschouwd en is dat fiscaal aftrekbaar in je personenbelasting.

Als de voorwaarden vervuld zijn, is het onderhoudsgeld dus zowel aftrekbaar bij de betaler als belastbaar bij de ontvanger. Indien de ontvanger echter in het buitenland woont, dan moet je als betaler in principe bedrijfsvoorheffing inhouden voor een bedrag van 26,75 procent op 80 procent van de uitkeringen, en moet je fiscale fiches opmaken. Je kunt hiervoor contact opnemen met het Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën (02 572 57 57, maandag-vrijdag van 8.00 u tot 17.00 u).


Dit artikel werd genomen uit Financiële zorgvragen, in goede en kwadedagen.
Auteurs: Ingrid Stevens, Rik Deblauwe, Karl Ruts, Jo Stremersch, Johan Verstraete, Ingrid Verstringe, m.m.v. Herman Nys.
Gepubliceerd door KnopsPublishing.

Het boek is verkrijgbaar in Standaard Boekhandel, ISBN: 9789460354427.

Met dank aan www.financielezorgvragen.be.


Vond je dit artikel nuttig? Laat het ons weten in de reacties!


 

Auteur: Financiële zorgvragen

23 reacties

WaxyTundra
Het word echt schandalig , de prijzen van de zorgsector staan nu op 1600 € ! Wat het grootste deel van de mensen NIET kunnen betalen !
Dit noem ik pure uitbuiting !!
9/08/16 04:53 REAGEER
BRANDT
mijn moeder betaalt momenteel 60 euro/dag; x 31 dagen= 1.860 euro per maand!! Daar komen nog eens de kosten voor medicatie, kini, kapster, pedicure.... extra bij...
23/09/18 10:58 REAGEER
Malanj
Het is inderdaad pure uitbuiting.
9/08/16 09:36 REAGEER
Roland2
Het is al erg dat mensen die een gans leven hebben gewerkt met hun pensioen deze rekeningen zelf niet kunnen betalen. Je zou kunnen stellen dat de pensioenen te laag liggen of de prijzen liggen te hoog. Als getrouwde onderhoudsplichtigen die misschien van een inkomen een woning moeten afkorten en van het andere inkomen moeten leven en daarenboven ook maar gewone fabrieksarbeiders zijn dan zal dat vast niet lukken of ze geraken zelf in financiële moeilijkheden. Dan kan je maar hopen dat je ouders zelf een eigendom hebben die kan verkocht worden om de lasten te dekken.
9/08/16 10:03 REAGEER
achiel1
Het Ocmw moet zorg dragen voor de ouderlingen die onbemiddeld zijn, niet de kinderen, we leven niet in de brousse of de jungle.
9/08/16 10:29 REAGEER
Sylvain
Groot gelijk!
9/08/16 11:30 REAGEER
moemoe
Ik ben er nu 79, mijn pensioen is niet toereikend .
Mijn kinderen laten betalen? Zeker niet, we zien wel, en eens het zo ver is, dat ik totaal afhankelijk van anderen ,incontinent, dement ,ben, weten de kinderen dat ik in die toestand niet verder wil leven. Ik wil niet dat mijn kinderen een "vreemde" komen bezoeken.
Mijn levens-en stervenswensen staan heel duidelijk op papier, ik hoop ook dat ze uitgevoerd worden....zo houden de kinderen van hun moeder een mooie herinnering in hun hart.
9/08/16 10:46 REAGEER
Sylvain
Ik vraag me af hoe groot het bedrag is dat aanzien wordt als "behoeftig".
Kan iemand mij hierop een antwoord geven?
9/08/16 11:31 REAGEER
annyvanloon
ik vind het krankzinnig dat kinderen moeten bijbetalen bij je pensioen, hebben ze zelf niet genoeg afgedragen aan de staat? De grootste diefstal door de regering is de erfeniskwestie, zij hebben geen enkel recht op dat geld, want twee maal belastingen betalen op de zelfde gelden is verboden. op alles wat je aangeeft moet je nog eens belasting betalen, ik vraag mij af waar ze daar de toestemming haalden, het is pure diefstal DIEFSTAL, ik zal zorgen dat ze van mij niet meer plukken dat hebben ze al genoeg gedaan
Mijn man heeft 44 jaar afgedragen, ik 17 jaar maar toen mijn man overleed moest ik kiezen het zijne of het mijne, dus ik koos voor het zijne. WAAR zijn de bijdragen gebleven die ik betaald heb?????
als de bonzen in de wetstraat maar aan hun trekken komen, t zijn allemaal dezelfden, denk voor je naar de stembus gaat!!
22/03/18 03:23 REAGEER
Sylvain
1600 euro voor een opname is inderdaad veel geld. Ik begrijp wel dat de privé-rusthuizen zelf ook voor alle kosten, ook voor de opgerichte gebouwen e.d., moeten instaan maar deze kost mogen zij ook weer fiscaal aftrekken van hun inkomstenbelastingen. Op termijn bestaat er dus een voordeel wat betreft de eigendom.
M.i. moet er zeker een vastgesteld bedrag zijn wat een opname betreft maar moet de bijdrage van de patient het bedrag van zijn inkomsten als pensioen niet overschreden worden en het verschil ten laste leggen van de kinderen is zeker niet terecht. Ten andere wat brengt dit effectief op als dit bedrag aan onderhoudsuitkering toch door hen fiscaal mogen ingebracht worden bij de inkomstenbelastingen?
9/08/16 11:28 REAGEER
yolande
gewoonweg schandalig zoveel vragen, aan mensen die hun ganse leven toch al een serieuze bijdrage aan de gemeenschap hebben gedaan. alles wordt duurder, wel dit is nu een van de zaken dat ze mogen afbouwen, en de jongeren hogere bijdragen laten betalen, want die zullen zeker nooit toekomen, wij hebben ook bijgedragen voor mensen die nu zelf niet toekomen, dus een pure schande noem ik het! een vraagje, heb nooit bij mijn ouders gewoond, ben volledig door mijn grootouders opgevoed, ze hadden me wel ingeschreven bij hen, om het kindergeld op te strijken, en daar bleef het bij. Was opgeschreven in Brussel, Rumst,Mechelen noem maar op maar ik het steeds in Antwerpen school gelopen, gaan werken (ook niet zonder problemen, want ik moest bewijzen dat ik een ander adres had, dus dat heeft ook veel miserie voor mij meegebracht) Nu leeft mijn moeder naar het schijnt nog en ik heb nog een zus, die wel bij haar moeder is, maar ik heb sedert 1988 totaal niemand meer gezien. Mijn vader is overleden, en daar werd ik ook geschrapt voor erfenis, want er was wel een huisje. dus kan men mij dwingen om te betalen????dku voor goede raad! yoke
9/08/16 12:35 REAGEER
Cyper
Er valt mij een vreemde tegenstrijdigheid op in deze commentaren. Enerzijds vindt men het "schandalig" dat rusthuizen zo duur zijn, zonder zich af te vragen of die kosten terecht zijn of niet. Het vergt nu eenmaal veel geld om een rusthuis goed draaiende te houden, vooral door personeelskosten. De subsidiëring verhogen zou het individueel goedkoper maken, maar wel de belastingdruk voor ons allen verhogen, en ik wil wedden dat niemand dààr een voorstander van is...
Anderzijds klinkt het "Het OCMW Moét...... de Staat Moét...." maar waar haalt het OCMW en de Staat dat geld dan, denken jullie? Juist, uit de belastingpot. En jullie hebben zopas een regering gestemd die niks anders doet dan op alle soorten van staatshulp bezuinigen... Je moet weten wat je wil: ofwel een zorgstaat, en dan moet je niet zeuren als de belastingen hoog zijn, ofwel een "jungle" waar alleen de sterksten (lees: rijksten) overleven en de zwakkeren (armsten, dus) kreperen.
Trouwens, op het blote feit alleen al, dat de vraag hier gesteld wordt: "zijn kinderen verplicht om voor hun oud geworden ouders -al was het alleen financieel!- te zorgen?" zou men in Azië of Afrika geschokt reageren. "Vragen die westerlingen zich af of ze VERPLICHT kunnen worden????! Het zijn je OUDERS, verdomme!!" zou de gemiddelde Afrikaan of Aziaat uitroepen. Toch zijn velen hier er rotsvast van overtuigd, dat wij hier héél erg veel "beschaafder" zijn dan de mensen in Afrika of Azië... Dat wij ons dit zelfs maar afvragen, zegt genoeg over de akelig egoïstische mentaliteit van onze maatschappij. En over hoe strontverwend we hier zijn...
9/08/16 16:07 REAGEER
Detemmerman
zielig om hier een politieke zaak van te maken. Deze toestand bestaat reeds langer dan twee jaar hoor .... de mensen in de RVT's hebben absoluut geen behoefte meer aan politiek "gezwets"
10/08/16 18:22 REAGEER
Rudy12345
Akkoord met Cyper: OCMW dat zijn wij inderdaad allemaal zelf.
OCMW stoot de bejaardenzorg af, daarvoor heeft men voor de bejaardenzorg het zogenaamde Zorgbedrijf uit de grond gestampt. U leest wel degelijk "bedrijf"!.... en een bedrijf (zou) normaal winst moeten maken. De naam zelf is dus al tegenstrijdig voor de lading die het moet dekken.

Dat Zorgbedrijf is reeds besmet met het oude overheidsvirus: Véél te veel, duur betaalde managers. Mannen en vrouwen die een gehaaide opleiding gehad hebben en alle opmerkingen van hun personeel met mooie praatjes kunnen weerleggen zodat het in hun kar past.

Men wil dus winst willen maken op het verzorgen van onze "oudjes", maar die kunnen die kosten al maar minder en minder betalen. En die evolutie zet zich heden verder door naar hun kinderen (de meesten moeten zelf soms kreunen om de maand door te komen).

Eén mogelijke oplossing: Samenwoon projecten waar jonge gezinnen, oudere gezinnen en bejaarden elkaars noden kunnen aanvullen.
Eén voorbeeld: Jonge gezinnen doen boodschappen, bejaarden doen opvang van kinderen.
Dan hoef je enkel nog een overheidsbedrijf / instantie te hebben voor "echt" zorgbehoevenden (bijvoorbeeld voor dementerenden, mensen met gevorderde parkingson, enz....).

9/08/16 17:10 REAGEER
Ludo16
De kosten voor een ouderlingen tehuis (RVT - Rust en Verzorgingstehuis) liggen hoog. Niet alleen van de private instellingen, ook die van het OCMW.
En ja, men kan dit van vele kanten bekijken; is de kost overdreven, moet de 'genieter' of zijn familie ervoor opdraaien enz.
Ik stel slechts vast dat 'tienduizenden' asielzoekers (echte of vermeende) ons nog VEEL meer kosten. Ik vraag mij af welke politieker hier de lat wil gelijk
leggen ?

9/08/16 18:44 REAGEER
romaan
Beste redactie,

Heb een vraag . Mijn moeder verblijft reeds 2 jaar in een OCMW home met een dagprijs van 45 eur
Dit was geen probleem,maar het bedrag word verhoogd naar 57 euro. Dit is niet meer haalbaar
voor haar Ook wij moeten leven van een pensioen van 1500eu en er is geen eigendom of spaargeld
Kunnen wij beroep doen op het OCMW om het tekort aan te vullen, zonder dat wij hierin moeten
bijdragen

Vriendelijke groeten
9/08/16 19:52 REAGEER
reactie
Beste redactie
LANG LEVE de PROFITEURS.
Heel hun leven niet gespaard en alles opgedaan , die zijn weer het beste af.
Maar mensen zoals ik,78 jaar gans m'n leven hard gewerkt en gespaard o.a. voor een eigen woning en onze kinderen juist hetzelfde.
Wij zijn het slachtoffer , want wij moeten onze koste zelf betalen.
IS DIT EERLIJK??????
10/08/16 11:19 REAGEER
White Eagle
Beste

Oordeel aub niet; je weet nooit wat de mens heeft meegemaakt in zijn leven; wees blij dat het in uw leven en dat van je ouders heel goed is gegaan.
Ik heb door omstandigheden al mijn hardgewerkte centen verloren: door diefstal van advocaten, rechters enz.....
wist je vanaf dat die mannen je financiele toestand kennen ze je pluimen tot er 80 % van gestolen is en dan laten ze je los...zij denken dat ze hun geld meenemen naar hun graf, heel ons financiele systeem is gericht op stelen van iedereen.

Wist je dat ze bewust de buitenlanders naar alle westerse landen brangen ; ja hoor zelfs met vliegtuigen en betaald, om alles in het honderd te laten lopen.

Wist je dat onze eigen mensen die hulp nodig hebben via OCMW er geen krijgen: ja tijdelijk : 6maand, als je dan geen woning hebt sta je op straat meerdere malen mensen gezien met kleine kids op straat gezet met inboedel en al.

Ja en de buitenlanders moeten niet werken voor een sociale woning, moeten niet werken voor ze een uikering krijgen en kindergeld.
Ja zelf meegemaakt: vroeg een sociae woning: antwoord : ze staan klaar voor de buitenlanders niet voor U.

Nonkel echt lmeegemaakt: die mensen hebben hard gewerkt om alle eindjes aan elkaar te knopen heel hun leven: Nonkel stond in de GSM winkel: Er stond een ZWARTE man voorhem en vroeg de verkoper: ik kom voor een I PHONE: Kun jij dat wel betalen vraagt de verkoper: NOW PROBLEM: OCMW BETAALD

Ik weet van iemand uit de gemmente politiek die er slecht van werd en eruit is gestapt: omdat onze eigen mensen voor niets hulp krijgen en alles zelf moeten kopen: Ze wist mij te vertellen: dat die buiten landers maandelijks geld krijgen voor de apotheek: ik 3X mijn geld omdraai voor ik iets koop !!

Zij viagra kopen en dan terug verkopen aan de Belgen; zo hebben ze dubbel winst en dan klaagt OCMW dat ze geen geld hebben voor de Belgen

Alles is uitgekiend van onze regeringom de mensen uit te buiten.......
Alles wat verplicht is: mag je zeker zijn dat er een plan achter zit///

Ga maar eens naar Ad Broere .NL gaan kijken: duidelijk uitgelegd; maar niemand wil overstaapen naar een nieuwe creatie van geldsysteem: jullie zijn allen bang voor verandering.

Onze LED lampen: verplicht onze oude weg waarom denk je ; zie stop umts en zie beperk de straling ; jullie ogen gaan hopelijk open......

zie volgende:

spaarlampramp.files.wordpress.com/2011/07/de-gezondheidsrisicos-van-spaarlampen-een-overzicht1.pdf
spaarlampramp.wordpress.com/

Maar als jullie steeds blijven stemmen voor diezelfde regering mensen die al van vader op zoon actief zijn en gemanipuleerd door een soort mensen die in het geheim een agenda aan het uitvoeren is....agenda 21 en agenda 2030...die zoekt die vind......

Help mee tekenen voor petitie tegen G en crouwndfunding tegen slimme meter die een spionage toestel is....

Lat je kinderen niet inenten met de grootste gifstoffn ten all etijde om demens te manipuleren....zie vaccin vrij nl

Informeer en help de wereld van morgen veranderen; voor een toekomst van onze kids......

In Munay

2/04/19 12:06 REAGEER
Detemmerman
Wat hier beschreven staat is 100% correct. Dat niemand zich begoochelingen maakt. Mijn vader (oudstrijder/ weggevoerde/ werkweigeraar/ weerstander pur sang/ 45 jarige loopbaan) is 96 jaar en trekt 1350 euro pensioen waarop nog zelfs belastingen worden ingehouden !!! De kosten voor het RVT zijn +/- 1930 euro per maand - inbegrepen dokterskosten / pedicure/wasserij. Niet inbegrepen uitstappen of consumpties in de cafetaria. Om eerlijk te zijn hij trekt ook nog wel een oorlogspensioen van net geen 100 euro in de maand en er de zorgkas die ook ongeveer 130 euro (weer bruto) per maand uitkeert. Om kort te zijn de maandelijkse opleg is zo een 400 euro per maand. Daarvoor heeft men dan zijn vaderland gediend een oorlog meegemaakt en 45 gewerkt (geweldig toch ?)
10/08/16 17:42 REAGEER
romaan
Beste,
Een reactie op uw schrijven, wij zijn ook mensen die 40 jaar hard gewerkt hebben als zelfstandige,
maar hebben de pech gehad zoals vele zelfstandigen om failliet te gaan ( en niet door eigen schuld !! )
Oordeel nooit te snel over iemand, zonder op de hoogte te zijn van de feiten.Wij hadden ook een
eigendom !!!!
10/08/16 18:26 REAGEER
leo
goed om weten! Elke maand moeten alle inkomsten bijeen geschraapt worden om de factuur van het Zorgbedrijf te betalen. Vader in het home, moeder in een serviceflat en de kinderen dragen hun deel bij om de maandelijkse kosten van het verblijf van vader te betalen. Maar let op: als als alle deeltjes samengeteld worden is de kans groot dat daarmee niet alle kosten betaald zijn. Het saldo schiet het ocmw voor. U leest goed: schiet voor,. Wat inhoudt dat ook dat moet terugbetaald worden. Zoals hoger vermeld zal het ocmw de tekorten van de laatste 5 jaar samen tellen en aan de nalatenschap aanbieden. Alle erfgenamen zullen weer aangesproken worden om de tekorten van de laatste 5 jaar aan te vullen.. Houd er dus rekening mee dat het niet is omdat alle facturen betaald werden dat er geen schuld meer te betalen zou zijn. Tracht tijdig een raming te maken hoeveel er zo iedere maand tekort kan zijn. 100 € per maand schijnt misschien nog haalbaar, maar doe dat eens x 60 (maanden). 6.000 € is waarschijnlijk niet zo gemakkelijk meer bijeen te brengen. En ik denk niet dat het eenvoudig zal zijn om een kwijtschelding te bekomen.

17/07/17 21:00 REAGEER
Ons sociaal stelsel die opgericht werd in 1941 , en bedoeld was als vangnet voor de burger bij pech , was een heel mooi stelsel. De voorwaarden waren , Belgische nationaliteit hebben ongeacht de afkomst, bijdrage betalen op basis van inkomen. De beheerders misbruiken dus compleet dit systeem, Zeg maar onbekwaam dan. Het stelsel was dus bedoeld voor inwoners van ons land op voorwaarde dat ze Belgische nationaliteit hebben en werkende zijn, dus bijdrage konden betalen. Dit systeem was niet bedoeld om de wereld te redden. Als de regering bepaalt dat asiel zoekers moeten geholpen worden , en terecht kan dat niet uit de sociale zekerheid gehaald worden wat wel gebeurd. Hierdoor worden er veel zaken geschrapt of verminderd die uiteindelijk op de kap van de rechthebbende beland, misbruik dus. Neem daarbij dat ze van dit systeem een winstgevend orgaan willen maken, dan zit je met beheerders die pakken geld verdienen , eveneens op de kap van de rechthebbende. Compleet misbruik dus. Sociale woningen worden getto's waar de eerdere bewoners zich niet meer thuis voelen, onveilig voelen, enz. Tevens staan er wachtlijsten opgesteld die uitlopen tot jaren wachttijd, en zie je de sociale woningen integreren. Door eigen ervaring stel ik vast dat de prijzen van de rusthuizen of serviceflats uit de pan reizen , en niet meer op te brengen zijn door de gewone burger , wat tegenstrijdig is met de basis van het ontstaan. ( misbruik dus ) . De dagprijzen waar de sociale dienst wil voor tussenkomen worden opzettelijk laag gezet zodat maar weinig mensen recht hebben op bijstand, tegenstrijdig dus . ( misbruik ). Tevens wordt de sociale dienst misbruikt door multinationals, dit zijn de grootste dieven; (Misbruik dus) , Idem verhaal met ziekte bijdragen. enz. We leven in een denkbeeldige wereld waar een denkbeeldige vrijheid als democratie opgedrongen wordt. Gewoon schandalig wat ze de mens die jaren lang bijdrage betaalde nu aandoen en aan de kant schuiven, en intussen de integratie helpen. excuses voor mijn schrijven , maar als 64 j waarvan 41 j gewerkt en betaald voel ik mij bedrogen en zie ik de jaren dat ik mogelijks ik een opvang zal terecht komen niet rooskleurig in.
1/03/18 21:45 REAGEER
chavan
Is deze artikel het wettelijk zelfde als voor de CPAS.
29/01/19 11:08 REAGEER

Login Registreer

Financiële zorgvragen

Met het boek ‘Financiële zorgvragen, in goede en kwade dagen’ wil editor en effectenmakelaar Ingrid Stevens via een concrete, praktijkgerichte wijze de lezer wegwijs maken in de fiscale, juridische en andere aspecten die belangrijke levensmomenten met zich meebrengen. Daarvoor heeft ze een beroep gedaan op vijf ervaringsdeskundigen: fiscalist Rik Deblauwe, private banker Karl Ruts, financial planner Jo Stremersch, erenotaris Johan Verstraete en vrederechter Ingrid Verstringe. Alle artikels uit de reeks Financiële zorgvragen op SeniorenNet werden genomen uit 'Financiële zorgvragen, in goede en kwade dagen'. Met dank aan www.financielezorgvragen.be .

Meer artikels van Financiële zorgvragen

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels