Waar vandaan: Juridisch advies > Opgelet met beplantingen langs voet- of fietspad!

Opgelet met beplantingen langs voet- of fietspad!

Juridisch advies

< Vorige Archief Volgende >
     

Bij het aanleggen van een nieuwe voortuin is het toch wel even uitkijken en rekening houden met de groei van de bomen die je er wenst aan te planten. Er bereiken ons geregeld vragen of men hier wel bomen mag aanplanten en of je verplicht bent om in de herfst de vallende bladeren op dit voetpad weg te ruimen? Kan je als eigenaar van deze bomen aansprakelijk zijn indien er zich op dit voetpad een ongeval voordoet?

 

Onze wetgeving voorziet in een aantal plantafstanden. Zo bepaalt artikel 30 van het Veldwetboek dat levende hagen op een afstand van 50 cm van de scheidingslijn moeten geplant worden. Ook laagstammige bomen en struiken mogen op deze afstand geplant worden. Gaat het daarentegen om hoogstammige bomen, dan moet hiervoor een afstand van 2 m in acht worden genomen. Gaat het om andere afsluitingen, dan mogen deze op de uiterste grens van de eigendom geplaatst worden. Opgelet: het gaat hier eerder om palen met draad. Gaat het om meer specifieke afsluitingen, dan is het beter na te gaan of er binnen uw stads- of gemeentebestuur hieromtrent geen specifieke bepalingen van kracht zijn. Voor sommige afsluitingen is het zelfs mogelijk dat je in Vlaanderen ook een bouwvergunning nodig hebt! Men denke hier bijvoorbeeld aan een reliŽfwijziging: indien deze verwerkt wordt in de aanleg van een tuin, dan kan er een bouwvergunning nodig zijn, afhankelijk van de precieze reliŽfwijziging.

 

Wat zijn nu eigenlijk "voetpaden"?

In onze Belgische verkeerswetgeving wordt "voetpad" eigenlijk niet gedefinieerd; wel "trottoir" hetgeen eigenlijk een synoniem is. "Trottoir" wordt omschreven als het gedeelte van de openbare weg (al dan niet verhoogd aangelegd ten opzichte van de rijbaan) dat is ingericht voor het verkeer van voetgangers. Het trottoir is verhard en de scheiding ervan met de andere gedeelten van de openbare weg is duidelijk herkenbaar voor alle weggebruikers.

Wat betreft nu het aanbrengen van beplantingen langsheen het voetpad (maar dus toch nog op uw eigendom), moet men wel voorzichtig zijn. In de eerste plaats is het best om ook hier vooraf eens contact te nemen met uw stads- of gemeentebestuur en navraag te doen of er hieromtrent binnen hun grondgebied specifieke regels bestaan.

 

Het onderhoud van de voetpaden

Normaal gezien is het de stad of de gemeente die instaat voor het onderhoud van de voetpaden die zich op haar grondgebied bevinden. Wel bestaat de mogelijkheid dat de gemeente of de stad specifieke gemeentereglementeringen opstellen waarin zij voorzien dat iedere bewoner verantwoordelijk is voor het onderhoud van het voetpad voor zijn of haar woning. Op die manier kan dus het onderhoud van de voetpaden ten laste van de aangelanden worden gelegd. Dit niet alleen met het oog op de properheid, maar ook met betrekking tot de veiligheid van de voetgangers. Men kan eigenlijk stellen dat indien de gemeente of de stad niet over een dergelijke gemeenteverordening beschikt, de aangelande dan ook niet verplicht kan zijn om het voetpad voor zijn woning te onderhouden.

Anderzijds is het wel mogelijk dat je toch aansprakelijk gesteld wordt indien er zich voorvallen voordoen doordat je zelf een fout hebt gemaakt. Zo bijvoorbeeld sprak de rechter zich in een recent praktijkgeval uit over een voetpad dat vol lag met bladeren en waar een voetganger ten val kwam. De rechter besliste hier dat een voetpad waarop in de herfst bladeren liggen, niet meer over een veilige structuur beschikt en aldus een gebrek vertoont. Hij oordeelde dat de eigenaar van de bomen een fout had gemaakt in de zin van artikel 1382 en 1383 van ons Burgerlijk Wetboek. Deze artikels stellen duidelijk dat diegene die iemand schade toebrengt, ertoe gehouden is deze schade te vergoeden. Ook indien de schade het gevolg is van een onvoorzichtigheid of een nalatigheid, dan nog moet diegene die de schade berokkende de schade vergoeden!

 

 

Solange Tastenoye

Vrijdag 14 December 2012

 

 

rss