Waar vandaan: Juridisch advies > Slechte aannemer: andere aannemer nemen?

Slechte aannemer: andere aannemer nemen?

Juridisch advies

< Vorige Archief
     

Onze juridische dienst wordt overstelpt met vragen van mensen die problemen hebben met hun aannemer. Ofwel duikt de aannemer plots niet meer op; ofwel voert hij zijn werken niet naar behoren uit; ofwel houdt hij zich niet aan de afspraken.
De vraag stelt zich dan of u als klant de overeenkomst met deze aannemer zomaar mag vernietigen en of u op een andere aannemer beroep mag doen?

 

De overeenkomst beëindigen?

 

Onze wetgeving voorziet in een "eenzijdige verbreking van een aannemingsovereenkomst" in hoofde van de opdrachtgever/klant.

Artikel 1794 van ons Burgerlijk Wetboek stelt duidelijk dat de opdrachtgever de aanneming tegen een vaste prijs door zijn enkele wil kan verbreken, ook al is het werk al begonnen. Doch hij moet dan wel de aannemer schadeloos stellen voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid en alles wat hij bij de aanneming had kunnen winnen.

 

Een dergelijke eenzijdige verbreking door de opdrachtgever heeft onmiddellijke uitwerking en werkt voor het toekomstige. Dit houdt concreet in dat de aannemer de bouwplaats moet verlaten en dat hij zich tegen deze eenzijdige opzegging eigenlijk niet kan verzetten.

Er is hier dus geen sprake van enige contractbreuk en u moet als opdrachtgever zelfs geen reden opgeven waarom u deze overeenkomst eenzijdig verbreekt!

 

Daartegenover staat dan wel dat de aannemer recht heeft op een vergoeding. Als opdrachtgever moet u dus de aannemer schadeloos stellen voor al zijn uitgaven en arbeid, alsook voor al datgene dat de aannemer bij deze aanneming had kunnen winnen.

 

De aannemer maakt fouten: wat nu?

 

Indien u vaststelt dat uw aannemer fouten maakt, dan spreekt het natuurlijk voor zich dat u niet altijd tot enige schadevergoeding kan gehouden worden. Maar opgepast...u zult dit dan wel moeten kunnen aantonen! Onze wetgeving stelt duidelijk dat diegene die feiten aanhaalt, daar ook het bewijs moet kunnen van leveren.

 

U doet er dus goed aan om dit op een correcte manier aan te pakken en in de eerste plaats uw aannemer een aangetekende brief te sturen en hem hierin te vragen naar de verdere uitvoering van de werken zoals het tussen jullie afgesproken was. Vraag hem om binnen een bepaalde tijd met u contact op te nemen om hierover een afspraak te maken.

 

De kans is groot dat uw aannemer niet reageert op deze brief. U stuurt dan best nog eens een aangetekende brief waarin u duidelijk aanhaalt dat hij zich schuldig maakt aan contractbreuk en dat u ook van plan bent om een andere aannemer onder de arm te nemen.

Maar...ook hier is het even opletten! Indien uw aannemer fouten heeft gemaakt, dan moet u deze fouten laten vaststellen zodat u later (indien de zaak eventueel voor de rechter komt) effectief kunt aantonen dat deze eerste aannemer fouten maakte. U kunt dit best laten vaststellen door een deskundige. Deze zal dan een verslag maken betreffende de mankementen die hij aan het bouwwerk heeft kunnen vaststellen.

 

Een voorbeeld uit de praktijk

 

André laat natuursteen plaatsen in gans zijn woning en nadat de werken toch al een eind geëvolueerd zijn, stelt hij allerhande mankementen vast. Verschillende keren stelt hij aannemer Victor hiervan op de hoogte, maar deze maakt geen aanstalten om de gebreken weg te werken. Opdrachtgever André beslist om zijn overeenkomst met aannemer Victor te beëindigen en de mankementen door een andere aannemer te laten wegwerken. Hij baseert zijn vordering op het hierboven aangehaalde artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek. Victor wenst dat André voor de verbreking van dit contract een fikse schadevergoeding betaalt. Opdrachtgever André gaat hier niet mee akkoord. Daar Victor fouten heeft gemaakt, meent André dat hij niet moet opdraaien voor de kosten die deze gebreken met zich meebrengen!

 

De rechter meent dat André zeker de mogelijkheid had om beroep te doen op artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek en de aannemingsovereenkomst eenzijdig te beëindigen.

Bovendien oordeelt de rechter ook dat ondanks deze eenzijdige verbreking van de kant van de opdrachtgever André, deze laatste wel de mogelijkheid heeft om de door de aannemer gevraagde schadevergoeding te betwisten. Indien er zich mankementen en gebreken hebben voorgedaan tijdens het uitvoeren van de werken, dan kan de aannemer hiervoor geen vergoeding eisen van de opdrachtgever daar hij deze schade zelf heeft veroorzaakt!

 

De rechter meent dat de kosten voor werkzaamheden die eigenlijk door aannemer Victor hadden moeten uitgevoerd worden en die André door een andere aannemer liet in orde brengen, in mindering moeten gebracht worden op de vergoeding die door bouwheer André moet betaald worden. Schade door verzuim van de aannemer kunnen hier volgens de rechter niet ten laste van de opdrachtgever worden gelegd.

 

  

Solange Tastenoye

 

Vrijdag 28 December 2012

 

 

rss