Waar vandaan: Reizen > E-formulieren

Overzicht van EER-documenten en hun gebruik

Hieronder vindt u een overzicht van de EER-documenten (E-formulieren) en hun gebruik met een korte uitleg.
Klik op de korte uitleg om een uitgebreidere versie te krijgen, onderaan de tabel vindt u ook nog een aantal basisprincipes en voorwaarden van de EER-documenten.

E 001 Verzoek om inlichtingen, mededeling van inlichtingen, verzoek om formulieren, rappel betreffende een werknemer, een zelfstandige, een grensarbeider, een pensioentrekker, een aanvrager van een pensioen, een werkloze, een rechthebbende
E 101 Bewijs van tijdelijke functie (bevestigd door E 128 of E 106 voor recht op prestaties)
E 102 Verlenging van tijdelijke functie
E 103 Uitoefenen van het optierecht voor twee bijzondere categorieën werknemers
E 104 Totalisatie van de verzekeringsperiodes
E 105 Verklaring betreffende de gezinsleden van de werknemer of de zelfstandige die in aanmerking moeten worden genomen voor de berekening van de uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid
E 106 Recht op uitkeringen van gezondheidszorgen igv personen wonend in een ander land dan het land van onderwerping
E 107 Aanvraag voor vernieuwing van een E-formulier
E 108 Kennisgeving van schorsing of intrekking van het recht op verstrekkingen van de ziekte- en moederschapsverzekering
E 109 Inschrijving van personen ten laste die niet onder hetzelfde dak wonen als gerechtigde
E 110 Als u verblijft buiten het land waar u verzekerd bent (tijdelijk verblijf) en u werkt in het internationaal vervoer, of u werkt in meer dan één lidstaat, heeft u dit formulier nodig, eventueel E 111 is ook voldoende.
E 111 Tijdelijk verblijf
E 112 Machtiging zich te laten verzorgen in een andere lidstaat of om zijn woonplaats over te brengen wanneer echt op ziekte-uitkeringen
E 113 Opneming in een ziekenhuis - kennisgeving van opneming en ontslag
E 114 Verstrekking van prothesen, hulpmiddelen van grotere omvang, enz.
E 115 Aanvraag gedeeltelijke uitkeringen voor arbeisongeschiktheid
E 116 Medisch verslag bij arbeidsongeschiktheid
E 117 Toekenning van uitkeringen bij moederschap en bij arbeidsongeschiktheid E 118 - Kennisgeving van niet-constateren of einde van de arbeidsongeschiktheid
E 119 Recht op uitkeringen voor gezondheidszorgen voor de werknemers die werk gaan zoeken in een ander land
E 120 Verklaring betreffende het recht van aanvragers van pensioen of rente en van hun gezinsleden op verstrekkingen
E 121 Inschrijving van pensioengerechtigenden die hun woonplaats naar een ander land overbrengen (een andere uitleg, klik hier)
E 122 Verklaring voor het verlenen van verstrekkingen aan gezinsleden van rechthebbenden op pensioen of rente
E 123 Verklaring betreffende het recht op verstrekkingen van de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekering
E 124 Aanvraag om uitkering bij overlijden
E 125 Individuele opgave van de werkelijke uitgaven
E 126 Tarieven voor de vergoedingen van verstrekkingen
E 127 Als u in een ander land woont waar u verzekerd bent, dan heeft u dit formulier nodig voor elke gepensioneerde en voor elk van zijn gezinsleden.
E 128 Verklaring betreffende het recht op noodzakelijke verstrekkingen bij verblijf in een andere lidstaat (detacheringen - studenten)
E 200 De reeks van de E 200 formulieren dienen voor het berekenen en betalen van pensioenen.
E 300 De reeks van de E 300 formulieren dienen voor het recht op werkeloosheidsuitkeringen.
E 400 De reeks van de E 400 formulieren dienen voor het recht op gezinsbijslagen.

Basisprincipes

Voorwaarden om recht te hebben

Invaliditeit

 

Meer informatie kan u verkrijgen bij uw eigen ziekenfonds, of bij de Europese Commissie:

Europese Commissie
Werkgelegenheid en sociale zaken
Sociale zekerheid en maatschappelijke integratie
Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels
Berlaymont -gebouw
Wetstraat 200
1040 - Brussel (België)

Bron: Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen, Europese Commissie, Eur-Lex