" Wat is de mens , dat Gij zijner gedenkt ! "

hier is plaats voor alle wereldreligies
bluevelvet
Lid geworden op: 28 aug 2005, 02:10
Locatie: Gent

30 mei 2019, 13:06

ebenhaezer schreef:
26 mei 2019, 14:46
Zie er al naar uit , wat die 666 ons nog meer kan bijbrengen , vind het heel interessant hoor , vooral voor deze eindtijd waarin we leven !
Vr. gr. Ebenhaezer .
666
Filmmakers gebruiken weleens het getal 666 in hun verhalen, gekenmerkt door duistere machten en/of verwijzend naar de Antichrist evenals op TV, internet en in boeken wordt er ernstig gespeculeerd over het merkteken van het beest.
In de jaren 80-90 van de vorige eeuw werd in sommige landen gemanifesteerd tegen het gebruik van het getal. Het werd bv. gebruikt op Griekse identiteitskaarten, de Grieken namen het niet dat alle kaarten begonnen met 666 en demonstreerden voor het parlementsgebouw in Athene. Het gebruik van het getal in Engelse nummerborden brachten hun eigenaars niets dan ongelukken op. Waar of niet waar ..... ? sinds 1990 worden geen 666-nummerborden meer uitgegeven. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden waarbij het getal 666 gebruikt werd.
Toen Ronald Reagan verhuisde naar Californië, 666 St. Cloud Drive, zou hij zijn adres veranderd hebben in 668 St. Cloud Drive.
Sommigen zijn ervan overtuigd dat 666 het merkteken van de bijbelse antichrist is, of het merkteken van het pausdom is. Nog anderen zeggen dat het een soort van identificatie voorstelt, zoals een tatoeage, of een microchip...........
Mensen hebben dus angst voor dit getal, en hebben zo te zien geen vertrouwen in autoriteiten die mensen behandelen als nummers.

666 in de bijbel
De getallen in de bijbel kunnen letterlijk of symbolisch bedoeld zijn. Het getal zes beeldt onvolmaaktheid af. Het wilde beest uit Openb. 13 : 18 heeft een naam en deze is het getal 666 en wordt "het getal van een mens” genoemd. Het geeft te kennen dat het met de onvolmaakte, gevallen mens te maken heeft en suggereert de rampzalige onvolmaaktheid van de huidige menselijke regeerders. Bovendien wordt de zes drie keer herhaald en wordt die onvolmaaktheid nog eens sterk beklemtoond. Dat de bijbel beesten gebruikt als een symbool van menselijk bestuur is te begrijpen als men ziet op welke beestachtige manieren oorlog wordt gevoerd en het vele onschuldig bloedvergieten door de eeuwen heen. Historici moeten toegeven dat er in de loop der geschiedenis er altijd oorlogen geweest zijn.
Het getal 666 is echt niet zo mysterieus te noemen als men wel denkt.
Ik heb het er nog even over in een volgende posting.
Er is genoeg licht voor hen die willen zien en het is donker genoeg voor hen die dat niet willen. (Blaise Pascal)
bluevelvet
Lid geworden op: 28 aug 2005, 02:10
Locatie: Gent

30 mei 2019, 15:43

666 in de bijbel (vervolg)

Bijbelse namen worden soms door God gegeven en hebben vaak een speciale betekenis.
Abram werd "Abraham" wat "Vader van een menigte” betekent. Jezus betekent "God is redding", met die veelbetekenende naam werd door Jezus offer onze redding mogelijk gemaakt.

Zo is ook het getalnaam 666 een symbool zoals God het beest beziet.
In het O.T. reeds wordt zes in verband gebracht met volkeren die tegen God waren of vijanden van God. In 1 Kron. 20:6 lezen we over een Filistijn van de Refaïeten met ongewone afmetingen, en had zes vingers en zes tenen. De Filistijnen voerden oorlog tegen Gods volk en waren dus vijanden van God.

In Daniël hoofdstuk 3 lezen we dat koning Nebukadnezar een gouden beeld liet maken van 6 el breed en 60 el hoog. Hij verplichtte iedereen dit beeld te aanbidden, deze die weigerden voor het afgodsbeeld neer te buigen werden in een brandende oven geworpen. Denk aan de drie Joodse jongelingen die God getrouw bleven en het afgodsbeeld niet wilden aanbidden. Hier heeft het getal zes betrekking op iets dat mensen hebben gemaakt ter aanbidding, afgodsbeelden die door God werden afgekeurd.
Het getal zes is minder dan het getal zeven - het symbool van volmaaktheid vanuit Gods standpunt bezien - en komt nog éénmaal voor in het boek Openbaringen. Het getal zeven komt daarentegen 52 keer voor.
Dit beest uit Openbaring vertegenwoordigt de gezamenlijke macht van alle politieke heerschappijen in de wereld die tegen God gekant zijn, volgens Openb. 13:7, waar over het beest wordt gezegd: Hem werd autoriteit gegeven over elke stam en elk volk en elke taal en natie.

De bijbel beschrijft nog hoe het beest aan zijn einde zal komen, het paradijs terug hersteld zal worden dat het eerste mensenpaar verloren heeft, en er vrede op aarde zal heersen. Dit werd mogelijk gemaakt door het bloedoffer van Jezus. Door één man Adam, is de zonde in de wereld gekomen en sterven we allen, door één man, nl. Jezus, zijn onze zonden vergeven en kunnen wij eeuwig leven hebben. Zie hier de rechtvaardigheid van onze Schepper.
Herinner u de woorden die Jezus tot Pilatus sprak toen hij hem de vraag stelde of hij koning was : "mijn koninkrijk is niet van deze wereld". Jezus gaf ons vóór zijn dood het modelgebed waarin wij vragen : "..... uw koninkrijk kome, uw wil geschiedde op aarde zoals in de hemel ...."
Er is genoeg licht voor hen die willen zien en het is donker genoeg voor hen die dat niet willen. (Blaise Pascal)
ebenhaezer
Lid geworden op: 16 jul 2008, 14:14
Locatie: Vlaanderen .

31 mei 2019, 15:09

Mooi Bluevelvet , daar zit zo heel veel in , ook de wijsheid van een Schepper , die zijn schepselen volkomen doorgrondde ! Er staat ook vaak ' Heilig , heilig , heilig ! Ik denk dan : God de Vader , Zoon en Geest kunnen nooit heiliger , wijzer en machtiger zijn , niemand kan hoger dan Deze staan ! Daarom 777 .
Wat ik persoonlijk van dat getal 666 ook dacht , was , zoals jij ook opmerkte , dat het ' minder ' is dan 7 . Zo dacht ik dat satan , die God gelijk wilde zijn , nooit verder kan geraken dan zes , zelfs driemaal zes , want dat is BIJNA zeven ! Wat ook spreekt van het grote geduld en grootheid van onze heilige God !
Daar ik in toeval niet geloof , weet ik ook zeker dat zeven , een door God heilig getal moet zijn , zoals we zien aan : ... en de ZEVENDE dag ruste Hij van al zijn werken ; of ... en Henoch , de ZEVENDE na Adam . We weten dat deze Henoch een bijzonder goed mens was , die niet stierf maar door God weggenomen werd . En zo zijn er wel nog meer voorbeelden . In onze Liederbundel Joh. De Heer , werd geen nr 666 gevonden , omwille van de gevoeligheid van christenen en dat begrijp ik volkomen .
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
bluevelvet
Lid geworden op: 28 aug 2005, 02:10
Locatie: Gent

31 mei 2019, 15:37

ebenhaezer schreef:
28 mei 2019, 09:10
Zo , lieve vrienden , ik ben vandaag jarig , de Heer schonk mij reeds 87 gezegende jaren , met zijn up's en down's natuurlijk ! Iemand stuurde mij een mooi gedicht toe , dat ik toch graag even doorgeef .

Heden - Toekomst .

" Morgen heeft zijn eigen zorgen ,
Morgen , dat is niet vandaag .
Heden wil God aan mij geven
wat ik Hem ootmoedig vraag .

Morgen is voor mij verborgen ,
maar God weet wat komen zal .
Ik mag op Zijn Woord vertrouwen ;
Hij is Heer van 't groot heelal .

Leven heeft Hij mij gegeven ,
't leven van Zijn eigen Zoon ,
want Hij stierf voor al mijn zonden ;
Hij ontving mijn zondeloon .

Heden leef ik bij de blijdschap
van wat Christus voor mij deed ,
Voor de toekomst ben 'k geborgen
in Hem die mijn Redder is . "
Ebenhaezer, je bent een kranige dame en hopelijk nog goed gezond.

Het gedicht doet mij denken aan enkele verzen uit de bijbel.

Jezus zei in Matt 6 : 34 :
"Maak je dus nooit zorgen over de dag van morgen, want de volgende dag heeft zijn eigen zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen". Dat is een aanmoediging om ons op de problemen van vandaag te richten, en niet op die van morgen.
In het modelgebed dat Jezus ons gaf vragen wij om ons dagelijks brood. In de woestijn gaf God aan de Israëlieten alle dagen het nodige"manna" telkens de hoeveelheid voor één dag.

God grijpt nu niet in ons leven in zoals soms in Bijbelse tijden, maar hij blijft "de Rots van onbepaalde tijden” op wie we voor altijd kunnen vertrouwen. (Jesaja 26 : 4)
Zo vertrouwen we op hem om dingen waar we naar uitkijken, zoals het Paradijs of de opstanding.

God heeft Jezus naar de aarde gestuurd om zijn leven voor ons te geven en om ons te verlossen van onze zonden.
"God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben." (Johannes 3:16).
God belooft in Openb. hoofdstuk 21 . ...... En hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn....... . 1 Korinthiërs 15:26 schrijft dat als laatste vijand de dood wordt tenietgedaan[/i]. Dat betreft de Adamitische dood. De bijbel heeft het nog over een tweede dood, van dewelke je niet kan verlost worden, waar geen vergeving voor mogelijk is.

:arrow: Inderdaad, er wacht ons een mooie toekomst :!:
Er is genoeg licht voor hen die willen zien en het is donker genoeg voor hen die dat niet willen. (Blaise Pascal)
ebenhaezer
Lid geworden op: 16 jul 2008, 14:14
Locatie: Vlaanderen .

04 jun 2019, 09:59

Ja wat is de mens dat Gij zijner gedenkt ? De mens is gevallen , allen zijn we zondaars in de ogen van een rechtvaardig Schepper , dat is duidelijk !
We zouden nu kunnen denken , alles is verloren , terug kunnen we niet meer en dat is ook zo ! Maar onze Schepper ziet dat anders , gewoon omdat Hij niet alleen rechtvaardig is maar ook de liefde zelve : GOD IS LIEFDE !
Wat we ook doen om iets goed te maken tegenover Hem , het is niet toereikend , ' onze beste werken zijn een weg werpelijk kleed ' zegt Gods Woord ! Hoe we ons ook uitsloven om nederig te zijn en vergevingsgezind , en 100 % berouwvol , niets van onze kant kan daar toe bijdragen , alles , maar dan ook ALLES komt van Gods kant , zonder enige reden van onze kant heeft Hij onze redding op Zich genomen , ja wetende wat Hem dit zou kosten , ALZO LIEF HAD GOD DE WERELD ....( Joh. 3 : 16 .) , wij hoeven op onszelf niet te roemen ! Daarom juist : wat is de mens dat Gij zijner gedenkt ! Zoiets machtigs en moois , daar is ons verstand haast te klein voor , maar het is wel een klaar heldere waarheid , een belevenis wat ons leven zo mooi en intens kan maken en dat het leven echt zinvol maakt ! Maar het blijft : wie WIL , nemen het water des levens om niet !
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
ebenhaezer
Lid geworden op: 16 jul 2008, 14:14
Locatie: Vlaanderen .

05 jun 2019, 15:38

..... dat Gij zijner gedenkt !

Ja , hoe ziet Schepper God de mens , hoe helpt en leidt Hij hen ....
Vanmorgen las ik daarover iets moois in het kalenderboekje ' Lichtstralen ', wat ik graag in 't kort door geef .
Het ging over het spreekwoord ' VAN HET CONCERT DES LEVENS , KRIJGT NIEMAND HET PROGRAM ' . God heeft een doel met ons , en Hij gaf ons een programma , nl. de Bijbel ; en de Componist is onze God Zelf . Het program is perfect , de Dirigent van het concert is de Heer Jezus ; Hij heeft alles zelf meegemaakt wat wij ook hier moeten meemaken . Ja , wie kan ons beter opleiden dan Jezus Christus , de Zoon van de Componist ! Hij is geduldig , wordt niet vlug boos en we kunnen Hem dag en nacht aanroepen als we het even niet meer zien zitten .
Wij vormen samen het concert , we kunnen niet zonder elkaar , we hebben elkaar nodig , het is een dagelijks oefenen in dit leven , en zo nodig raad vragen in gebed .
De Dirigent Jezus is Boven , maar Zijn Geest vervangt Hem hier op aarde , Hij leidt en helpt ons waar nodig .
De oefenruimte is hier op aarde , voor velen ook waar ze samenkomsten hebben , waar Hij soms de puntjes op de i moet zetten .
Dat gaat met vallen en opstaan , met blijde en moeilijke tijden , maar Hij leidt ons er zachtjes doorheen . En als we goed luisteren , dan eindigt dit alles in volmaakte heerlijkheid in het hemels Vaderhuis . Daar kijkt Dirigent Jezus naar zijn Vader Componist en zegt : zij hebben Mij liefgehad en zijn mij gevolgd . IK sta
volledig voor hen in !

Ik vond het mooi voorgesteld , al zijn er plaatsen in deze wereld waar dat concert een vreselijke knoeiboel lijkt en dat moet ook Hij vreselijk vinden , vooral na alles wat Hij gedaan heeft om de mens weer een mooie toekomst te schenken . WAT IS DE MENS !
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
bluevelvet
Lid geworden op: 28 aug 2005, 02:10
Locatie: Gent

06 jun 2019, 10:48

Dat is een heel mooie vergelijking ebenhaezer.
De bijbel is een ‘instrument’ dat wij dagelijks moeten beoefenen.
Als wij ons vragen stellen over de zin van het leven, kunnen wij meestal de antwoorden daarin vinden. De bijbel laat zien wat juist en wat verkeerd is zoals bv. op een eerlijke manier zakendoen : Wees niet oneerlijk bij het gebruik van lengtematen, gewichten en inhoudsmaten. 36 Gebruik een nauwkeurige weegschaal, nauwkeurige gewichten, een nauwkeurige korenmaat en een nauwkeurige maatkan. (Lev. 19 : 35,36).
Of nog hoe ons op moreel gebied te gedragen, Exodus 20 : 14 pleeg geen overspel, 15 steel niet, 16 geen valse verklaring afleggen als je tegen iemand getuigt....... En de schrift geeft ons nog veel meer goede raad !
Zonder de bijbel zouden wij God niet leren kennen, en zouden wij niet begrijpen wat onze Schepper van ons vraagt om eeuwig leven onder Gods koninkrijk te ontvangen.
Ja, de bijbel verschaft heel wat praktische suggesties die de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de wereldbevolking zouden kunnen verbeteren moest men er aandacht aan willen schenken.
Eveneens bevat de bijbel een ware schat aan informatie voor archeologen en paleografen

We mogen zelfs stellen dat de bijbel op gebied van geschiedkundig werk alle andere boeken overtreft. Hij onthult het verleden maar hij voorzegt ook de toekomst, iets wat alleen God kan doen.
Er is genoeg licht voor hen die willen zien en het is donker genoeg voor hen die dat niet willen. (Blaise Pascal)
werewoef
Lid geworden op: 05 apr 2005, 17:53

07 jun 2019, 22:44

Ergens zegt de Heer Jezus :

Want mijn juk is licht en gemakkelijk om te dragen .

Volgens de opgevraagde exegeze zou het juk de tien geboden zijn en gemakkelijk om dragen , het onderhouden daarvan .

werewoef
AMEN en AUM
ebenhaezer
Lid geworden op: 16 jul 2008, 14:14
Locatie: Vlaanderen .

09 jun 2019, 15:54

Ja daar staat , want mijn last is licht en mijn juk is zacht , en dat is goed te begrijpen : als men iemand echt liefheeft , dan kost het geen moeite om alles voor hem of haar te doen , dan zul je die persoon ook niet teleur willen stellen .
En zo is dat ook voor de Heer Jezus , als we Hem echt liefhebben , dan willen we ook alles voor Hem doen , en is het ook niet moeilijk om Hem te gehoorzamen , en stellen we Hem ook niet teleur .
Maar dat komt omdat de Zoon van God , in onze plaats onze zondeschuld heeft uitgeboet, zodat wij vrijuit kunnen gaan ! Daarom wordt het gehoorzamen en volgen een lichte last en een zacht juk voor wie Hem liefheeft , en is dankbaarheid de kracht en het verlangen om niets liever te willen !
Ook daarom gedenkt de Here God de mensheid , en zijn daar boeken bij Hem waarin alles beschreven staat ( een Gedenkboek ) wat ieder mens gedaan en gedacht heeft in dit leven , en ook een Boek des Levens , waar elke naam van iedereen die ooit geleefd heeft hier op aarde geschreven staat . Zodat op het eind der tijden eenmaal alle boeken zullen geopend worden ( Openb. 20 : 12 .) ! Zolang we leven staan de kansen open om onze keuze te maken en daar kunnen we maar liever niet te lang mee wachten , als we zien hoe ras deze aarde achteruit bolt .
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
bluevelvet
Lid geworden op: 28 aug 2005, 02:10
Locatie: Gent

12 jun 2019, 13:56

werewoef schreef:
07 jun 2019, 22:44
Ergens zegt de Heer Jezus :

Want mijn juk is licht en gemakkelijk om te dragen .

Volgens de opgevraagde exegeze zou het juk de tien geboden zijn en gemakkelijk om dragen , het onderhouden daarvan .

werewoef
De Israëlieten begrepen Jezus zeer goed toen hij die woorden sprak. Als een volk van landbouwers waren zij goed bekend met jukken. Jezus, als timmerman, zal ongetwijfeld jukken voor ossen en schouderblokken voor mensen gemaakt hebben, om er bv. water en andere voorraden mee te dragen. Voor de jood betekende dit gewillig onder de Mozaïsche wet vandaan te komen ten einde een discipel van Jezus Christus te worden.
Toen Jezus Christus zich op de aarde bevond zag hij dat mensen onderdrukt werden, en verwees naar de last die Joden meedroegen. Daarom nodigde Jezus mensen uit en zei: "28 Komt allen tot mij die zwoegt en zwaar beladen zijt, en ik zal u verkwikken. 29 Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Matt: 11 : 28-30)
Tot wie richtte Jezus deze uitnodiging ?
In Jezus’ tijd hadden deze woorden betrekking op degenen die verplicht waren zich aan de Mozaïsche wet te houden. De Wet op zichzelf was voor hen geen last om dragen, maar Jezus veroordeelde de schriftgeleerden en Farizeeën, die de mensen tradities oplegden waaronder het volk gebukt ging. (Matth. 23:4; Mark. 7:2-5)
Er zijn nog anderen waaraan Jezus verkwikking wilde schenken, bv. aan mensen die als schapen zonder herder” waren (Matth. 9:36) of de zware belastingen die hen door de Romeinse heerders werden opgelegd......

Het juk dat Jezus aanraadde om te dragen was vrijwillig, hij nodigde mensen ertoe uit, wat betekende gewillig onder de Mozaïsche wet vandaan te komen ten einde een discipel van Jezus Christus te worden.

Ware christenen staan niet meer onder de Mozaïsche Wet.
Het christelijke juk is zacht of weldadig omdat men het juk vrijwillig op zich neemt en men liefde voor God en Jezus Christus betoond in ons dagelijkse leven. Dat het een weldadig juk is beschrijft Petrus in Hand. 10:34, 35 ”God [is] niet partijdig, maar in elke natie is de mens die hem vreest en rechtvaardigheid werkt, aanvaardbaar voor hem.”
Om vrij te zijn en verkwikking te ervaren, dient men een discipel van Jezus Christus te worden.
Volgende raad wordt in Gal. 5:1 gegeven : Voor zo’n vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd daarom stand en laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
OF anders gezegd niet meer op menselijke tradities betrouwen.
Er is genoeg licht voor hen die willen zien en het is donker genoeg voor hen die dat niet willen. (Blaise Pascal)
ebenhaezer
Lid geworden op: 16 jul 2008, 14:14
Locatie: Vlaanderen .

16 jun 2019, 17:35

Mooi Bluevelvet , ik kan wel jaloers zijn op jouw bijbelkennis , dat heb je duidelijk uitgelegd voor Werewoef , zo leren we altijd bij , van elkaar .

Ik dacht vanmorgen , wat mogen we toch eigenlijk blij zijn dat de Heer ons zo gedenkt ! Er zijn zoveel onzekerheden in dit leven , we hebben voor alles en nog wat , een verzekering nodig : een brandverz., een levensverz. , een ziekenkostenverz. , een pensioenverz. , een autoverzekering ! en misschien zijn er nog meer nodig .
Maar er bestaat een zeer oude Verzekering , die gratis is en bovendien rotsvast ! Ze is ook noodzakelijk maar niet iedereen ziet dat in . Dat is onze Eeuwigheidsverzekering ! die heb ik al 87 jaar . De Polis er van is de Bijbel , en de verzekeraar is God zelf ! We mogen het aanbevelen aan iedereen die wil , eenvoudiger kan niet , liefde is het resultaat en Gods Heilige Geest is inwonend ! GOD IN ONS , die mogelijkheid heeft de mens , wat een geschenk waarmee de Schepper ons gedenkt ! Ja , het Kruis van Christus is het symbool er van ! Hij kocht ons vrij en gaf ons de Polis door zijn Woord !
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
werewoef
Lid geworden op: 05 apr 2005, 17:53

18 jun 2019, 22:58

Beste Eben, heb dit Kerkgezang nog gevonden in een oud gebedenboekje :

Het heet - O ESCA VIATORUM ----Van H.J.H Marijnen, S.J.

O Spijs der stervelingen, * O Brood der Engelenkringen;* 0 Manna Hemel-zoet ! * Wil 't hongrend hart verzaden .* Met zoetheid overladen,* Dat zoekend naar U spoedt .

O Bron, Fontein van liefde, * Die vloeit uit 't diep doorgriefde, * Uit Jezus' zuiver hart ! * Laaf, die U dorstend klagen; * Wat zou ons hart meer vragen ? * Gij èène stilt zijn smart.

Diep voor U nèèrgebogen, O Jezus ! wien onze oogen * Hier zien in schijn van brood; * Wil, bidden wij, ons geven, * U in uw glorieleven * T aanschouwen na den dood, Amen .

Ook dees linkje van Adore te devote, van de H. Thomas van Aquino , past hier goed in je topic .

https://nl.wikipedia.org/wiki/Adoro_te_devote

A.U.B - werewoef
AMEN en AUM
bluevelvet
Lid geworden op: 28 aug 2005, 02:10
Locatie: Gent

19 jun 2019, 23:06

Zul je zeker wel mooi vinden ebenhaezer.

https://www.fathersloveletter.com/

Een kort filmpje van 6.42 min.

Is een brief die onze Schepper tot ieder van ons richt, en gaat over Zijn liefde voor ons,
Zijn kinderen !

Het is wel in het Engels, met telkens verwijzingen naar de verzen uit de Schrift.

Het bestaat ook in het Nederlands voor wie het moeilijk heeft te begrijpen. Maar dit filmpje is m.i. wel het mooist weergegeven.


Klikje
Hier vind je de vertaling in het Nederlands. Scroll naar beneden en bekijk de “Love Letter” in het Nederlands.
Er is genoeg licht voor hen die willen zien en het is donker genoeg voor hen die dat niet willen. (Blaise Pascal)
ebenhaezer
Lid geworden op: 16 jul 2008, 14:14
Locatie: Vlaanderen .

20 jun 2019, 10:47

Hallo Werewoef en Bluevelvet , ik bedank jullie allebei voor het mooie gestuurde ! Dat hebben jullie van mij wel goed begrepen , dat ik zielsveel hou van alles wat onze geliefde Heer aangaat ! En ik kan dat heel goed gebruiken , bij het sturen van kaarten en mails , naar anderen die zoekende zijn , of lijdend en verdrietig , of net als ik : steeds verlangend naar meer van Gods grote Liefde en Zegen voor de mensheid ! Dat is immers
mijn geliefde bezigheid !
Ja , ik ben er heel blij mee , lijkt wel gebedsverhoring want ik raak soms wel wat uitgeput van passende woorden en beelden . Nogmaals heel hartelijk bedankt voor dit mooie materiaal over onze geliefde Here God en zijn bedoelingen met ons .

Bij mooi weer , doen wij graag eens een uitstapje in Gods mooie natuur , waardoor de P.C. dan wel eens enkele dagen tussendoor mag rusten , dan is onze bede voor iedereen , dat onze Beschermer ons moge
bewaren en Zegenen op al onze wegen !
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
bluevelvet
Lid geworden op: 28 aug 2005, 02:10
Locatie: Gent

20 jun 2019, 13:09

@ ebenhaezer,

Ik ben blij dat “fathers love letter” je kan inspireren om anderen te helpen.
In de “love letter” kan je merken hoe waardevol wij zijn in de ogen van onze Schepper. Hij toont aan welke liefdevolle God hij is voor zijn aanbidders. Hij smeekt als het ware om tot Hem te komen, dat deed Hij zo menigmaal bij de Israëlieten als ze zich van Hem afkeerden en anderen goden gingen aanbidden. Telkenmale vergaf Hij hun zonden opnieuw en opnieuw. In Jeremia 3:12 lezen we : Bekeer u, gij afgekeerde Israël! spreekt de HEERE, zo zal Ik Mijn toorn op ulieden niet doen vallen; want Ik ben goedertieren, spreekt de HEERE. Ik zal den toorn niet in eeuwigheid behouden. (Statenvertaling)
Ooit zei een theoloog het volgende : ‘Er zit geen deurkruk aan de buitenkant van de deur naar je hart. Die deur moet van binnenuit geopend worden.’ Dat is ook zo, men dient zijn hart bereidwillig open te stellen om de ware God te leren kennen en Hem te aanbidden.

Ebenhaezer, ik wens je een paar dagen rust toe en geniet van de mooie natuur.
Er is genoeg licht voor hen die willen zien en het is donker genoeg voor hen die dat niet willen. (Blaise Pascal)