Deel via

‘Gedachtenpolitie’ van de overheid krijgt scherpe kritiek

De Unia, de met belastinggeld gesubsidieerde waakhond van de federale overheid en de gewesten tegen discriminatie en racisme, staat onder druk. Sommigen (o.m. de partij N-VA) willen deze instelling liever vandaag dan morgen zien verdwijnen, anderen zijn dan weer van oordeel dat er een grote schoonmaakoperatie nodig is binnen deze links en politiek correct geachte ‘gedachtenpolitie’ van de overheid. Onze columnist Jan Schils vat de situatie samen.

KUL: Unia tegelijk partij en rechter

Dat Unia de afgelopen weken plotseling het nieuws heeft gehaald, ligt aan twee – wat je zou kunnen noemen – ‘straffe madammen’ van de N-VA (minister Liesbeth Homans en staatssecretaris  Zuhal Demir). Het gaat om twee bewindslieden die doorgaans geen blad voor de mond nemen en onomwonden zeggen wat ze denken. Het toeval wil dat dit tweetal voor een deel bevoegd is voor zaken die ook in het takenpakket van Unia voorkomen. Dan kan het niet anders dan dat zij weleens botsen met Unia, die je, als objectief waarnemer, na alle incidenten die zich hebben voorgedaan, eerder als een links en in ieder geval allerminst als een rechts bolwerk kunt beschouwen.

Unia is het daar niet mee eens en benadrukt de ‘onafhankelijke en niet-politieke rol’ die de organisatie speelt. Kritiek op Unia komt er ook uit onverdachte en onpartijdige hoek. Zo menen professoren van de Leuvense universiteit (KUL) dat het centrum verschillende tegenstrijdige rollen speelt: ‘Het centrum verricht onderzoek, doet aan bemiddeling, maar is tegelijkertijd ook partij in rechtszaken. Dat is geen gezonde situatie. Het zou bijvoorbeeld beter zijn als het centrum alleen de taak zou hebben om te bemiddelen.’ CD&V-voorzitter Wouter Beke is het niet eens met alle kritiek: ‘Zolang discriminatie bestaat, is een instelling als Unia broodnodig. (...) Of het nu gaat om afkomst, leeftijd of geslacht, de strijd is niet gestreden.’

Openbare dienst

Vooraleer in te gaan op alle commotie rond Unia, is het wellicht goed even stil te staan bij de taak van deze openbare dienst, die kan rekenen op een jaarlijkse subsidie van een kleine 10 miljoen euro. Unia is het interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme, een openbare dienst die racisme en discriminatie moet bestrijden. Unia valt direct onder premier Charles Michel, maar dat is louter een formaliteit om het gewicht ervan de hoogte in te tillen. In feite is Unia onafhankelijk en wordt het geleid door een raad van bestuur. Els Keytsmann en Patrick Charlier zijn de twee codirecteuren van het centrum.

Officieel is de opdracht van Unia gebaseerd op doelstellingen die werden vastgelegd in een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen. De drie belangrijkste opdrachten zijn de volgende:

  • Gelijke kansen en participatie bevorderen voor iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, religie of levensbeschouwing ... En dit in alle maatschappelijke domeinen (arbeidsmarkt, huisvesting, onderwijs, welzijn, vrijetijdsbesteding, cultuur en burgerschap).
  • Samenwerken met de verschillende spelers binnen de samenleving: politieke en openbare overheden, burgers, middenveld, beroepssector, sociale partners, academische wereld, internationale organisaties e.d.
  • De kennis van en het respect voor de grondrechten - en meer in het bijzonder de antidiscriminatiewetgeving - bevorderen, opdat die rechten in België worden toegepast en gerespecteerd. In juni a.s komt Unia met haar jaarverslag over 2016. Nu al is bekend dat dit jaar gekenmerkt wordt door een stijging met 20 procent van het aantal nieuwe dossiers over mogelijke discriminatie, haatspraak en haatdelicten. Ook is er sprake van een duidelijke toename van discriminatie op het werk en in het onderwijs.

Alleen oor voor allochtonen ...

De verwijten van de twee Vlaamse bewindsvrouwen komen erop neer dat Unia alleen open zou staan voor klachten van allochtonen over discriminatie, racisme en een gebrek aan gelijke kansen. Wie durft te klagen over antiblank racisme, zou daar geen gehoor vinden en worden afgepoeierd. Homans zegt het zo: ‘Wanneer een blonde vrouw met blauwe ogen door allochtonen wordt uitgescholden voor nazihoer en klacht indient bij Unia, is de kans dat naar haar geluisterd wordt nihil. Als een vrouw met een hoofddoek klacht indient omdat ze uitgescholden wordt, is die kans 100 procent.’ Zij verwijt Unia aan polarisatie te doen in plaats van op te komen voor gelijke rechten en kansen voor iedereen. ‘Vacatures alleen aanbieden aan een enkele doelgroep zoals allochtonen of vrouwen komt neer op pure discriminatie’, meent Homans en daarmee scoort ze een geldig doelpunt.

Hypocriet

Haar partij- en bondgenote Demir beaamt de kritiek. Zij noemt Unia zelfs ongezouten ‘hypocriet’ omdat antisemitisme er anders benaderd (en beoordeeld) wordt dan islamofobie. Demir verwijst o.a. ook naar het feit dat ‘Unia obsessief bezig is met de nog steeds door links aangezwengelde discussie over Zwarte Piet en onvoldoende oog heeft voor de echte problemen’. Unia reageert met de mededeling zich niet in dat debat te mengen en verwijst naar haar eerdere stelling in 2014, waarin werd geformuleerd dat Zwarte Piet niet in strijd was met de antiracismewet. Maar Demir scoort op dat gebied toch haar punt want Unia-directeur, Patrick Charlier, verklaarde later dat Zwarte Piet, ondanks het feit dat hij niet strijdig is met de antiracismewet, wél racistisch is. Demir vraagt zich ook af waarom Unia wel radicale salafisten met hand en tand verdedigt, die weigeren een hand te geven aan de schepen die hen trouwt, en niet opkomt voor een onschuldig kinderfeest. Unia is volgens Demir een centrum van polarisering geworden dat vooral haar eigen politieke boodschap wil brengen over integratie.

‘Unia meet zichzelf een rol van morele superioriteit aan’

De bekende en flamboyante West-Vlaamse politicus Jean-Marie Dedecker (oprichter van de LDD) heeft zich ook in de discussie over Unia gemengd en maakt brandhout van het centrum. Hij noemt Unia het ‘Ministerie van de Waarheid, dat zelf ongeloofwaardig is geworden’. Dedecker meent dat Unia de heersende aversie tegen het centrum aan zichzelf te wijten heeft door ‘een hele serie lachwekkende voorbeelden van politieke verkleutering en multiculturele overstretch, die haar geloofwaardigheid heeft aangetast’. Met acties zoals een onderzoek naar het ‘langezwembroekverbod’ in Beersel, de uithaal tegen Raymond van het Groenewoud over een ‘mogelijk racistische’ passage in zijn song ‘Weg met Amerika’ en een onderzoek naar de uitbater van een taverne, die had verklaard dat ‘lompe oenen en beroepsdoppers niet bij hem hoefden te solliciteren’, maakte Unia zich landelijk het voorwerp van spot. Ook het feit dat Unia schepen Alain Courtois van Brussel uitschold voor ‘etnocentrisch’, omdat hij weigerde een koppeltje moslims te huwen toen de bruid hem de hand niet wilde schudden, voedt de mening bij velen dat Unia de pedalen wat is kwijtgeraakt als het erom gaat allochtonen ter wille te zijn. In een artikel in Knack zegt Dedecker dat ‘de sector van tolerantie en interraciale betrekkingen is doorgeschoven van de staat naar niet-gouvernementele organisaties die zich als morele lobbygroepen en als geweten van de samenleving opwerpen. Ze doen eerder aan politiek en rechterlijk activisme dan aan conflictvermijding (...) Unia meet zich al jaren een rol van morele superioriteit aan als alternatief ministerie van Waarheid. Als je niet meedoet aan de lofzang op de multiculturele samenleving, de diversiteit en de islamisering word je er al vlug als xenofoob weggezet.

Volgens de West-Vlaamse politicus waakt Unia als een gedachtenpolitie en treedt op als plaatsvervangend parket waar het centrum dit zelf nodig acht. ‘We hebben een arsenaal aan wetgeving tegen racisme en discriminatie, van de werkvloer tot de huurmarkt en het uitgaansleven, over seksuele geaardheid, geslacht, godsdienst en ras, evenals over vrouwen- en kinderrechten. Het is aan het parket en de rechters om te vervolgen en te oordelen. We hebben geen behoefte aan een overheidsinstelling die zich gedraagt als een uitzonderingsrechtbank en als een morele vooringenomen autoriteit. De pathologische vrees om zelfs maar de schijn van racisme op te wekken weegt als een molensteen op het publieke debat en zorgt voor sluimerende wrevel’, zo waarschuwt hij. Waar een opinie en een mening een delict worden, loert volgens Dedecker de dictatuur om de hoek.

‘Vertekend beeld’

Els Keytsman, directeur van Unia, zegt in een persbericht dat zij kan leven met kritiek, maar dat die dan wel op feiten moet berusten. ‘Minister Homans lijkt blind voor de diverse werking van Unia’, meent Keytsman. Haar instelling is er voor elke burger, zo verzekert zij. ‘We vinden het oprecht jammer en verontrustend dat minister Homans en staatssecretaris Demir dit niet opmerken’, luidt het. Wat Homans en Demir zeggen, geeft volgens Keytsman een vertekend beeld van de werking van Unia. Keytsman: ‘Unia zoekt naar de grootste gemene deler tussen mensen ongeacht hun afkomst, handicap, seksuele oriëntatie e.d. De antiracismewet en de antidiscriminatiewet vormen de toetssteen voor Unia. Voor ons tellen feiten en die spreken voor zich.’

Auteur: Jan Schils

12 reacties

suskewiet
Proficiat met dit artikel. Zelden zo een voorbeeld van handige, quasi-objectieve informatie gelezen. Het aantal regels dat besteed wordt aan de mening van Unia is, vergeleken met de ruimte die LDD krijgt, veelzeggend. Dat zowel Homans als Demir onwaarheden hebben verkondigd, dat Homans zelfs door de eigen partij indirect wordt tegengesproken, wordt verzwegen.
14/03/17 06:14 REAGEER
SHERPA
@suskewiet, ik zou het enorm appreciëren dat ge mét verifieerbare bewijzen kan aantonen dat Homans en Demir onwaarheden zouden hebben verkondigd.
Indien niet catalogeer ik en met mij véle anderen jou reactie als linkse cafépraat....probeer nu zelf maar eens quasie-objectieve leugens te verspreiden.
Man toch , ge weet niet waar ge aan begonnen bent.
14/03/17 11:28 REAGEER
Marc1950
Dat een kaderlid van Unia een pro-Palestijnse petitie ondertekent dat bulkt van grof antisemitisme....
Zo zijn er nog wel voorbeelden te noemen van hoe met daar uit de bocht gaat. Maar allen vergeten door de waan van de dag. Ondertekende de persoon in kwestie de petitie in persoonlijke naam ? OK. Maar dan moeten we hier verder geen tekeningetje bij maken.
14/03/17 08:47 REAGEER
JimmyBullshit
Ik denk dat dit artikel het bij het rechte eind heeft.
Zolang het maar niet tegen moslims is, is het goed voor Unia.
En blijf uiteindelijk van eeuwenlange tradities met uw poten af.
Zij die naar hier komen moeten zich aan ons aanpassen of anders thuis blijven.
Wij moeten ons niet aan hun aanpassen, dit is ons land en onze gebruiken, goed en slecht.
14/03/17 09:17 REAGEER
aronjaco
De subjectief weergegeven feiten die hier worden weergegeven om Unia in een slecht daglicht te plaatsen , wel dat lijkt op cafépraat , roddel, spijkers op laag water gezocht en gevonden.
Maar ja , zoiets is eigen aan alle reacties binnen het bestaande racisme . Er komt steeds weer een zwart-wit verhaal waarbij allen hun gelijk proberen te bewijzen.En , dat het N-VA niet de meest vreemdelinglievende politieke partij is , dat weten we ook reeds lang.
Auteur is voor mij " niet geslaagd".
14/03/17 09:20 REAGEER
denbeste
Inderdaad, UNIA is er enkel voor Allochtonen.
Wie anders beweerd, zeg mij eens één, ja één maar waar een klacht van een Autochtoon tegenover een Allochtoon serieus werd genomen.
Dat gaat NIET lukken.
Weg met dat racistische UNIA!
14/03/17 10:02 REAGEER
marcelvanhaute
Ik ben geneigd toe te treden tot de mening van "denbeste". Gebeurde feiten wijzen in de richting van een zeker "éénrichtingsverkeer" !
14/03/17 10:15 REAGEER
aronjaco
Wel , dat het N-VA nu eens met een verklaring komt dat die partij open staat voor het aanvaarden van éénieders gedachtegoed , zolang men zich maar gedraagt naar de normen en waarden waarin we onze democratie kunnen terugvinden. En , dat is niet , het al dan niet dragen van bv. een hoofddoek. Dit betekent ook dat die " V" voor Vlaams dient geschrapt te worden. Ons landje gaat failliet door al dat communautair gedoe , iets wat uitsluitend ten dienste staat van zakkenvullende politici. En , dat is dan de partij die komt vertellen wat racistisch is en wat niet .Opportunisme noem ik dat , succesrijk door het vertellen van pseudo waarheid ( pseudo logica) , hele en halve leugens dus ; heel laag bij de grond. Arm Vlaanderen , arm België , het failliet van onze Staat is op komst zolang die verdelers ( communautair gedoe) hier iets te zeggen hebben. We kunnen misschien nog een paar regeringen fabriceren om bepaalde politici hun pleziertje te gunnen . Het failliet zal altijd de schuld zijn van al die anderen !! Calimero op zijn best.
14/03/17 10:42 REAGEER
SHERPA
Misschien kan u ons niets-wetende boeren eens duidelijk uitleggen wat het communautaire met Unia te zien heeft...hun 300 man méér dan redelijk betaald personeel behandelt zowel Franstalige, Nederlandstalige als Duitstalige hoofdzakelijk éénrichtings problemen. Unia ontvangt jaarlijks 6.200.000 euro Federale subsidies en 1.600.000 euro van Vlaanderen en dan nog een pak van de Duitstalige gemeenschap..
Voor het geval u het moest vergeten: die méér dan 7.800.000 euro zijn wel belastinggeld dat WIJ met ons allen betalen.
14/03/17 11:39 REAGEER
hkkuiper
wie zitten in het bestuur van UNIA
14/03/17 14:14 REAGEER
Helena
Collega Jan Schils heeft een prima enerzijds-anderzijds artikel geschreven. Eén opmerking: de hele heisa is begonnen na een gelekte mail van een Unia-jurist, waarin hij de veroordeling van een dood-de-Joden roeper afdoet als 'kromspraak'. Een salafist zou volgens Unia dus meer waard zijn (numeriek meer kiesvee?) dan een Jood (kleine minderheid). Unia heeft ook klacht ingediend tegen maandblad Joods Actueel dat de kat de bel aanbond. Bent u blond en blauwogig, geel en zwartharig, atheïst of anders niet politiek correct en wordt u uitgescholden, dan weet u waar u niét moet wezen met uw klacht. In de raad van bestuur van Unia zitten politiek gekleurde Maliks, Hasans en Selahattins, maar geen enkele Jood. Oerigens: ik ben geen VB-er en mijn kinderen hebben moslim-partners ;-)
14/03/17 14:29 REAGEER
Morgane
Tendentieus en polariserend artikel. Niet enerzijds en anderzijds maar zwart-wit. Bizar dat mensen met een juridisch diploma niet weten dat iemand de hand drukken (nog) niet afdwingbaar is en dat voor die reden weigeren een huwelijk te voltrekken wettelijk niet mag. Persoonlijk ben ik als Vlaming een hypocriet en geef ik soms tegen mijn zin aan sommige mensen een hand omdat ik het niet kan ontwijken. Er zijn andere manieren om iemand te begroeten bv. mondeling of met een kus, een hand geven is maar een mogelijkheid tussen andere mogelijkheden. Er zijn verschillende verklaringen voor het ontstaan ervan. Bij ons hoort men het vaakst de hypothese dat ridders het in de Middeleeuwen zijn gaan doen om te tonen dat ze geen wapen achter de hand hielden. Ook bij orthodoxe Joden en boeddhistische monniken zou het niet gebruikelijk zijn. Er zijn nog andere redenen om iemand niet de hand te schudden: infecties als mycosen, zeer besmettelijk. Het zwarte Pietendebat is anderzijds een debat dat men naast zich moet neerleggen. Men verbrodt de kinderen hun Sinterklaasfeest door daar regeltjes te willen voor opleggen. Als alles gereglementeerd moet worden hebben we geen vrijheid meer. Samen leven wordt hoe langer hoe moeilijker als men aan beide kanten met steeds nieuwe symbooldossiers de mensen bespeelt.
15/03/17 11:11 REAGEER

Login Registreer

Login met

Jan Schils

Columnist
Columnist
Column Jan Schils
Week- en dagbladjournalist Jan Schils bericht en duidt al 30 jaar de Europese en Belgische economie en financiën. Onder meer voor transport, energie en milieu.

Meer artikels van Jan Schils

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels