Deel via

‘Niet zorgvuldig, niet redelijk, slecht gemotiveerd en discriminerend’

Dat vinden de advocaten van Tiberghien van de taks op effectenrekeningen. Toch is het gebeurd. Op 30 september namen de banken de laatste ‘foto’ van je effectenrekening(en) en zal bepaald worden of en hoeveel taks je moet betalen. Het tarief is vastgesteld op 0,15% vanaf een waarde van 500.000 euro. Zoals met zoveel andere belastingen gebeurde, vreest iedereen dat het tarief snel fors verhoogd zal worden. Jan Reyns van VFB sprak met de advocaten die een sterk dossier tegen deze taks hebben opgemaakt.

De taks op effectenrekeningen

Dat ook De Vlaamse Federatie van Beleggers zich niet zomaar zou neerleggen bij deze taks op effectenrekeningen, kon je al eerder lezen in dit artikel.

Ondertussen heeft een team van vier advocaten van Tiberghien zich over het dossier gebogen. Ze hebben een vernietigingsprocedure ingediend bij het Grondwettelijk Hof. We trokken naar het kantoor van Tiberghien in Berchem en spraken er met de advocaten Dirk Coveliers en Bart De Cock, die samen met Charlotte Meskens en Ben Van Vlierden een sterk dossier bijeen schreven. Gerd D. Goyvaerts, eveneens fiscaal advocaat en vennoot bij Tiberghien, schoof mee aan.

adult-3327336_640Neen, het is niet effectentaks, maar taks op effectenrekeningen!’ ‘Zeg niet effectentaks!’ Bij het begin van het interview werd ik een aantal keer luid en duidelijk op mijn plaats gezet door de drie advocaten. ‘De pers heeft het altijd over effectentaks, maar daar gaat het niet over’, drukt Gerd D. Goyvaerts mij op het hart. ‘De effectenrekening is net de essentie in dit dossier’, vult Dirk Coveliers aan. ‘De wet belast de manier waarop effecten worden aangehouden, namelijk via een effectenrekening. De drager van de effecten is doorslaggevend. Dat zou niet mogen als dit een rechtvaardige belasting op het vermogen wil zijn. Effecten op naam worden uitdrukkelijk niet belast door deze wet. Dat is een van de redenen waarom deze belasting ingaat tegen het gelijkheidsbeginsel dat de grondwet garandeert.’

Kan u uitleggen waarom de invoering van de belasting op de effectenrekening strijdig is met de Belgische grondwet?

Dirk Coveliers: ‘Als men spreekt over ‘rechtvaardige belastingen’, dan wringt het juridisch toch dat een nieuwe vermogensbelasting alléén mensen met effecten op een effectenrekening treft en bijvoorbeeld niet mensen die aandelen aanhouden op naam. Dus iemand met 500.000 euro aandelen op een effectenrekening moet betalen en iemand met 500.000 euro of 5 miljoen euro aandelen op naam niet? Dat is discriminatie, want die personen met 500.000 euro aandelen op naam zijn even vermogend.’

Bart De Cock: ‘Deze belasting heeft de bedoeling om gegoede burgers te laten bijdragen aan het overheidsbudget, maar de wetgever voert bij het vaststellen van de belastbare basis ongelijkheden in tussen personen die zich ons inziens in gelijke situaties bevinden.’

‘De Raad van State heeft tijdens de voorbereiding van de wet zelf opgeworpen dat dit een van de discriminaties is. De regering heeft zich daartegen verdedigd door te stellen dat de effecten op een effectenrekening sneller te verhandelen zijn dan effecten op naam. De eerste zouden volgens de wet dus gezien moeten worden als beleggingen, terwijl effecten op naam meer investeringen zouden zijn en duurzamer zijn. De wetgever wou ervoor zorgen dat mensen met aandelen in een eigen bedrijf, die vaak op naam zijn, de taks niet zouden moeten betalen.’

Dat is het eeuwige riedeltje van politici: mensen die beleggen in aandelen zijn speculanten, alleen grootaandeelhouders zijn investeerders. Maar een particulier die zijn centen in aandelen investeert, draagt toch ook bij aan de kapitaalvorming en goede werking van ondernemingen?

Dirk Coveliers: ‘Inderdaad. Bovendien zijn effecten op naam niet per se minder liquide. Neem een aandeel als Solvac, dat alleen op naam bestaat, maar tegelijk op de beurs noteert. Het is een zuiver administratieve kwestie: de registerhouder of ‘registrar’ inlichten en je kan verkopen. Liquiditeit heeft trouwens niets te maken met de drager van de tegoeden maar met het snel vinden van tegenpartijen en de marktsituatie van het effect.’

Bart De Cock: ‘Er is trouwens nog een andere belangrijke discriminatie, want enkel de effectenrekeningen van natuurlijke personen worden getroffen door deze belasting. De effectenrekeningen op naam van rechtspersonen worden niet belast. Nu weten we allemaal dat het net vaak de grotere vermogens zijn die hun effecten aanhouden via een vennootschap. Maar die worden dus expliciet vrijgesteld.’

Worden alle effecten op een effectenrekening belast of zijn er ook vrijgesteld?

Dirk Coveliers: ‘De wet geeft eigenaardig genoeg geen definitie van wat een effectenrekening is, maar probeert wel te definiëren welke effecten belast worden en welke niet. Eenvoudig is het echter allerminst. Worden wel belast: aandelen en certificaten ervan, obligaties en certificaten ervan, kasbons, warrants en beleggingsfondsen. Maar als die fondsen aangehouden worden onder een verzekering (zoals Tak 23), dan worden ze niet belast. Ook fondsen in het kader van collectief pensioensparen vallen niet onder de taks op effectenrekeningen omdat zij dienen voor een aanvullend pensioen. Ook dat is een eigenaardig onderscheid, want ook beleggingen in aandelen en obligaties of gewone beleggingsfondsen zijn natuurlijk vaak of zelfs meestal bestemd als aanvullend pensioen. Ook het onderscheid tussen beleggingsfondsen in een bancair kleedje of van een verzekeraar is gezien het doel van rechtvaardige belastingen zeer vreemd: het gaat om economisch gelijkaardige componenten van een vermogen, maar het ene wordt belast en het andere niet.’

Ik heb gehoord dat nogal wat afgeleide financiële producten ook niet belast worden door de taks op effectenrekeningen?

Bart De Cock: ‘Dat klopt, er zijn veel eigenaardigheden. Opties, futures en swaps vallen niet onder de taks. Volgens de wetgever omdat deze afgeleide producten bedoeld zijn als indekking van een risico. Deze producten zouden geen echte vermogenswaarde vertegenwoordigen. Ze gaan hierbij voorbij aan het feit dat deze instrumenten gebruikt kunnen worden om met een hefboom te beleggen en een duidelijk speculatief karakter hebben. Op die manier kunnen het zelfs instrumenten zijn om de taks te ontwijken.’

Dirk Coveliers: ‘En alleen warrants op aandelen van de emittent of de zogenaamde ‘klassieke’ warrants zijn onderworpen. Dus ‘financiële’ warrants die recht geven op de aankoop van een mandje aandelen, grondstoffen enzovoort niet. Ook turbo’s en sprinters ontspringen de dans, net als gestructureerde financiële producten die geen gewaarborgde terugbetaling van 100% van het initieel kapitaal bieden.’

Is er geen risico dat de regering deze taks zal uitbreiden naar andere vermogensbestanddelen, zoals effecten op naam, door de annulatieberoepen die werden ingediend?

Dirk Coveliers: ‘Niets doen zoals een kikker in een kom opwarmend water, zou kunnen leiden tot een verdere discriminatie doordat het tarief van 0,15 % nog verhoogd kan worden. Kijken we maar naar wat de laatste jaren met het tarief van roerende voorheffing en de plafonds van de beurstaks gebeurd is. Die zijn systematisch verhoogd zodat er op een vijftal jaar tijd een verdubbeling is van de RV-tarieven en van de plafonds voor beurstaks.’

Waarom heeft men het allemaal zo ingewikkeld gemaakt? Hoe kan je als burger nog weten wat belast wordt en wat niet?

Gerd D. Goyvaerts: ‘Het is geen geheim dat deze wet haastwerk is. Het hele opzet is eerder artificieel en de uitwerking is op zijn zachtst gezegd moeilijk te volgen. Het is inderdaad geen sinecure om uit te maken wat onder de taks valt en wat niet. Nog los van de beoordeling of de verschillen discriminerend zijn of niet. De praktijk zal allicht nog meer bezwaren oproepen tegen deze wet.
En net zoals met nogal wat andere zaken zadelt de wetgever de banken op met de inning van deze belasting.’

Dirk Coveliers: ‘Er zijn ondertussen al buitenlandse banken die niet langer de almaar meer afwijkende Belgische fiscale administratie willen doen voor hun Belgische klanten. De vraag is of deze taks de druppel is die de emmer nog meer zal doen overlopen. Al die speciale Belgische fiscale regeltjes kunnen immers ook gezien worden als een belemmering van het vrij verkeer van diensten binnen de EU. Voor Belgische klanten van buitenlandse banken is de administratieve inspanning namelijk groter dan wanneer ze de rekening bij een Belgische bank aanhouden.’

Is het mogelijk dat de regering deze wet nog aanpast of zelfs afvoert, hoewel verschillende politici al duidelijk lieten verstaan dat ze niets meer willen wijzigen?

Dirk Coveliers: ‘Ja, dat zal niet meer voor deze regering zijn, maar misschien de volgende. Er begint zich al een traditie te vormen van “tijdelijke” belastingen die snel na hun invoering zijn afgeschaft. De zogenaamde rijkentaks van Di Rupo (21% + 4%) werd na een jaar afgevoerd en ook de speculatietaks werd snel afgevoerd nadat men vaststelde dat de belastinginkomsten uit de beurstaks eronder leden. Het wordt ook afwachten wat deze taks op effectenrekeningen opbrengt en hoeveel belastingen elders verschuiven. En wellicht zullen vele belastingplichtigen zich pas vragen gaan stellen wanneer ze de eerste afrekening van deze taks eind december 2018 op hun rekeninguittreksels zien verschijnen.’

Wat vind jij van deze taks op effectenrekeningen? Vertel het ons in de reacties.

Auteur: VFB

1 reactie

DGBel
Met onze beleggingsclub blijven we ruim onder een totaalbedrag van € 500.000, dus van effectentaks hebben wij geen last.
Als je wel iets ziet in het beleggen in aandelen, maar je durft er niet goed in je eentje aan te beginnen, is een beleggersclub misschien een aantrekkelijk alternatief.
Je betaalt een intredesom die gebaseerd is op de waarde van de portefeuille van de club op dat moment, gedeeld door het aantal leden, en verder een maandelijkse inleg van € 50,-.
Wij komen maximum één keer per maand bij elkaar om de gang van zaken te bespreken en alle beslissingen worden op democratische wijze genomen.
Voor wie hierin is geïnteresseerd en woont in de omgeving van Roeselare, kan contact opnemen via beleggers@mail.be om eens vrijblijvend te komen kennismaken.
16/10/18 13:18 REAGEER

Login Registreer

VFB

Vlaamse Federatie van Beleggers
Vlaamse Federatie van Beleggers
De Vlaamse Federatie van Beleggers vzw is een non-profit organisatie die individuele beleggers en beleggingsclubs op een onafhankelijke manier informeert over het beheer van financiële activa. De communicatie, informatie en vorming focust voornamelijk op aandelen. Meer info vind je op www.vfb.be

Meer artikels van VFB

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels