Waar vandaan: Advies > Financieel advies

Welke invloed heeft het overlijden van mijn partner op mijn pensioen?

Als jouw partner overlijdt, heb je recht op een overlevingspensioen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. Je bent minstens een jaar getrouwd op het ogenblik van overlijden. Deze voorwaarde geldt niet als er:
  • een kind werd geboren uit het huwelijk;
  • op het ogenblik van overlijden een kind ten laste is waarvoor een van beide echtgenoten kinderbijslag krijgt;
  • het overlijden te wijten is aan een beroepsziekte, of aan een ongeval dat pas na het huwelijk is gebeurd.
 2. Je bent minstens 45 jaar. Deze voorwaarde geldt niet als:
  • je minstens een kind ten laste hebt;
  • je voor minstens 66% blijvend arbeidsongeschikt bent;
  • jouw echtgenoot minstens 20 jaar als ondergrondse mijnwerker heeft gewerkt.
  • Je krijgt geen uitkering wegens ziekte, invaliditeit, werkloosheid of loopbaanonderbreking.

  Als je niet voldoet aan voorwaarden 1 en/of 2, kan je wel een tijdelijk overlevingspensioen krijgen (zie onderaan: "Tijdelijk overlevingspensioen") .

  Je kan het overlevingspensioen combineren met een eigen rustpensioen, voor zover de som van beide niet hoger ligt dan 110% van het bedrag van het overlevingspensioen voor een volledige loopbaan.
  Een voorbeeld ter verduidelijking. Je hebt een rustpensioen van 9.000 euro, jouw partner een van 12.000 euro voor een loopbaan van 42 jaar. Bij overlijden van jouw partner kan je aanspraak maken op hoogstens 12.000 x 45/42 (omrekening naar een volledige loopbaan) x 110% = 14.142,86 euro. Je krijgt dus naast jouw eigen rustpensioen van 9.000 euro ook een overlevingspensioen van 5.142,86 euro.

  Opmerking: de eventuele pensioenbonus van jouw partner (zie even verder onder "Berekening") krijg je altijd volledig uitbetaald, ook als het overlevingspensioen wordt beperkt.

  Als je recht hebt op meerdere overlevingspensioenen van dezelfde echtgenoot, krijg je overlevingspensioenen, beperkt tot een volledige loopbaan. Als je recht hebt op meerdere overlevingspensioenen van verschillende echtgenoten binnen het werknemersstelsel, krijg je het gunstigste overlevingspensioen.
  Als de overlevingspensioenen van verschillende echtgenoten uit een ander stelsel komen, kan je het overlevingspensioen binnen het werknemersstelsel alleen krijgen mits je afstand doet van de andere overlevingspensioenen.

  Berekening
  Als de overleden partner al met pensioen was, krijg je 80% van het rustpensioen, berekend op basis van het gezinspensioen. Je hebt ook recht op de pensioenbonus die jouw overleden partner kreeg uitgekeerd.

  Als de overleden partner nog niet met pensioen was, wordt een theoretisch rustpensioen berekend alsof hij/zij het pensioen heeft aangevraagd. Bij die berekening gelden enkele speciale regels. Als er met betrekking tot de loopbaan van de overleden echtgenoot een aantal voorwaarden zijn vervuld, heeft de langstlevende echtgenoot recht op een minimumoverlevingspensioen.

  Tijdelijk overlevingspensioen
  Zoals hiervoor beschreven, heb je recht op een tijdelijk overlevingspensioen als je niet voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot leeftijd en huwelijk. Het tijdelijke overlevingspensioen wordt toegekend voor twaalf maanden en is onderworpen aan exact dezelfde regels als het gewone overlevingspensioen.
  Na twaalf maanden kan het tijdelijke overlevingspensioen tegen een verlaagd bedrag verder worden uitbetaald tot jouw 45e verjaardag (voortgezet overlevingspensioen). Vanaf dan wordt het omgezet in een gewoon overlevingspensioen

    Meer vragen & advies >> Archief.    In samenwerking met :