Waar vandaan: Geld & Werk > Internet & e-mail op het werk

Internet & e-mail op het werk

Op 26 april 2002 werd in de schoot van de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst nr.81 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische on-linecommunicatiegegevens, getekend.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijkt niet af van de internationale, constitutionele en wettelijke beginselen die van toepassing zijn voor de materies m.b.t. de persoonlijke levenssfeer. Ze regelt de verschillende beginselen inzake finaliteit, proportionaliteit en transparantie, die van toepassing zijn vanaf het ogenblik dat een werkgever beslist een controlesysteem in te voeren op de elektronische on-line communicatiegegevens.

Volgens het finaliteitsbeginsel kan de controle slechts voor vier op een limitatieve manier bepaalde motieven ingevoerd worden: het voorkomen van ongeoorloofde feiten, de bescherming van de belangen van de onderneming, de bescherming van het informaticanetwerk van de onderneming en het ter goeder trouw naleven van de gebruiksregels en -beginselen van de on-linetechnologieën die door de onderneming zijn vastgelegd.
In toepassing van het proportionaliteitsbeginsel, dienen de verzamelde informaties deze te zijn die voor de controle noodzakelijk zijn.
Tot slot, in toepassing van het transparantiebeginsel, zijn er een reeks informatie- en consultatieprocedures voorzien zowel voor wat betreft de werknemers als voor wat betreft hun afgevaardigden.

Haar duidelijk objectief is dus transparantie en rechtszekerheid, zowel voor de werknemer als voor de werkgever, aanbieden.