Goed verzekerd?

Waar vandaan: Lifestyle > Zwembaden: goed verzekerd?

Goed verzekerd?

Schade aan een zwembad kan erg duur uitvallen. Een verzekering die deze schade dekt is daarom belangrijk. Maar hoe zit het met verzekeringen en zwembaden? Er doen hierover de meest uiteenlopende verhalen de ronde. Trekken verzekeringsmaatschappijen zich terug wanneer het drijvend rolluik niet ingetrokken is bij een hagelbui wanneer de eigenaars op dat moment toch thuis waren? Dit is één van de vragen waar menig zwembadbezitter mee kampt. Er heerst met andere woorden veel onduidelijkheid over deze materie.

De eerste stap naar een eigen zwembad is op zoek gaan naar een goede zwembadbouwer. Tijdens de kennismakingsgesprekken wordt er vaak gegoocheld met diverse termen die betrekking hebben op de zwembadinstallatie. Met onze handige alfabetische lijst kom je alvast niet onbeslagen op het ijs.

Navraag bij enkele grote verzekeraars leert ons dat het op de eerste plaats zeer belangrijk is dat het zwembad op een correcte manier wordt opgenomen in de brandpolis.

Tegenwoordig zijn er maatschappijen die via een evaluatie- rooster zelf de waarde bepalen van het gebouw. Op die manier heeft de klant de garantie dat zijn woning steeds voldoende verzekerd is.

Bij KBC Verzekeringen verstaat men bijvoorbeeld onder de term ‘woning’ het gebouw waarin men woont en alle bijgebouwen, tuinhuisjes, terrassen, tennisterreinen, opritten, zwembaden en alle vaste constructies die zich op het vermelde adres bevinden.

Vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen binnenhuis- zwembaden, buitenzwembaden met overkappingen of buitenzwembaden met een drijvend rolluik. Indien het gaat over een vijver die is opgebouwd uit een gegraven kuil met folie, dan wordt dit meestal niet aanschouwd als een constructie en moet dit bijgevolg niet apart worden opgenomen in de brandpolis.

Verzekerd schadegeval
Het is met andere woorden zeer belangrijk dat de eigenaar van een zwembad goed navraag doet bij zijn makelaar/maatschappij hoe zijn zwembad correct moet worden opgenomen in de brandpolis. Van zodra dit is gebeurd, is in principe elke beschadiging die te wijten is aan ‘een verzekerd schadegeval’ gedekt.

Wat verstaat men echter onder ‘een verzekerd schadegeval’? Hier heerst een aanzienlijk verschil tussen de verscheidene contracten. Er is namelijk een groot onderscheid tussen de waarborgen die de verschillende verzekeraars opnemen in hun brandpolis.

In het verleden hanteerden alle maatschappijen een multi risicoverzekering. In deze verzekeringspolissen wordt er een opsomming gemaakt van alle verzekerde waarborgen. We denken hier bijvoorbeeld aan de waarborgen storm, natuurrampen, brand, waterschade,…

Elke waarborg wordt vervolgens apart gedefinieerd in de algemene voorwaarden van de polis. Zo staat er bijvoorbeeld geformuleerd wat de desbetreffende maatschappij verstaat onder de term “storm”. De meeste verzekeraars spreken over storm vanaf het moment dat er wind is die volgens het K.M.I. een topsnelheid van ten minste 80 km per uur bereikt of waarvan deze kracht is af te leiden uit de beschadigingen van vergelijkbare goederen binnen een straal van 10 km.

Dubbel voordeel
Wanneer iemand een multi risicoverzekering heeft en er is een rukwind waardoor een tak op het drijvend rolluik van het zwembad valt, dan is deze beschadiging enkel verzekerd indien het KMI die dag in die streek een wind heeft genoteerd met een snelheid van meer dan 80 km per uur. Het spreekt voor zich dat dit vaak tot discussies leidt.

Tegenwoordig bestaan er echter ook maatschappijen die voor de verzekering van de woning (en dus ook voor het zwembad) een alle risicoverzekering aanbieden.
Deze contracten bieden een dubbel voordeel omdat deze verzekering ten minste alle waarborgen omvat van een verzekering die alle schadegevallen opsomt (multi risico verzekering), zoals schade door storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk, het vallen van bomen, ...

Langs de andere kant heeft de klant de zekerheid dat ook alle schadegevallen verzekerd zijn die niet uitdrukkelijk worden opgesomd. Alleen de beperkte lijst van niet-verzekerde schadegevallen geeft hier uitsluitsel over de verzekeringswaarborg. Het risico van het onbekende komt hierdoor voor rekening van de verzekeringsmaatschappij en niet voor de klant.

Niet inbegrepen
In dit soort contracten speelt het bijvoorbeeld geen rol hoe hard het heeft gewaaid. Wanneer er bijvoorbeeld bij een alle risicoverzekering niet expliciet wordt vermeld dat de beschadiging van de rolluiken van een zwembad door erop te vallen uitgesloten is, dan wordt dit beschouwd als een verzekerd schadegeval.
Eigen gebrek, slijtage, verkleuring die het gevolg is van gebruik, ouderdom of blootstelling aan langzaam inwerkende invloeden is echter steeds uitgesloten. Wandtegels van het zwembad die loskomen door ouderdom zijn met andere woorden nooit verzekerd.

Of je nu een multirisicoverzekering of een alle risicoverzekering hebt, rolluiken die niet tijdig werden ingerold bij een hevige hagelbui zijn steeds verzekerd.

Het belangrijkste is dat het zwembad correct wordt opgenomen in de brandpolis!

Auteur: Bart Pollers
Bron: PSG -