Waar vandaan: Wonen & Zorg > Rusthuis-Infofoon: 078/15 25 25

Rusthuis-Infofoon: 078/15 25 25

Bent u op rust maar niet "gerust"? Vragen over rechten en plichten in het rusthuis?

Vindt u het niet op Seniorennet?

Dan kan nog altijd de Rusthuis-Infofoon van de Vlaamse Gemeenschap u helpen op het nummer 078/15 25 25.
Een brief schrijven, faxen of e-mailen kan ook:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Inspectie en Toezicht
Rusthuis-Infofoon
Markiesstraat 1, 1000 Brussel
Tel. : 078/15 25 25
Fax. : 02/553 34 35
E-mail: rusthuisinfofoon@vlaanderen.be

Voorstelling Rusthuis-Infofoon:

De Rusthuis-Infofoon bestaat sinds 23 september 1994 en is binnen het brede gamma van Vlaamse voorzieningen voor ouderen een begrip geworden.

Hij is in de eerste plaats een instrument voor informatie- en adviesverstrekking.
Daarnaast biedt hij een luisterend oor aan. Zowel oudere personen zelf, als hun familie, personeel en directies van ouderenvoorzieningen en studenten doen er veelvuldig een beroep op.

De Rusthuis-Infofoon stelt zich tot doel op elke vraag of probleem een passend antwoord te formuleren. De wisselwerking en de samenspraak tussen Rusthuis-Infofoon, het team Ouderenvoorzieningen en de afdeling Inspectie en Toezicht van de Vlaamse Gemeenschap zijn dan ook succesfactoren bij het verstrekken van de gepaste informatie en het aanreiken van oplossingen.

Via een registratie van de gestelde informatievragen en gesignaleerde problemen verwerft de Rusthuis-Infofoon een brede kijk op enerzijds de aanwezige informatiebehoeften, en anderzijds op de knelpunten waarmee de bewoner, zijn familie, de directie of het personeel zich geconfronteerd weten.

Goede afspraken maken de kern uit van elke op kwaliteitsgerichte hulp- en dienstverlening. Vele problemen, en dus klachten, kunnen immers voorkomen worden door alle betrokkenen van bij de start duidelijk te informeren over datgene wat men kan en mag verwachten en wat de wederzijdse rechten en plichten zijn. Elke gebruiker van een ouderenvoorziening heeft recht op eenduidige en ondubbelzinnige informatie over de aangeboden hulp- en dienstverlening, de financiële en dagdagelijkse aspecten van zijn/haar verblijf.

Niet zelden zijn misverstanden, ongenoegen, niet beantwoorde verwachtingen een gevolg van het feit dat men onvoldoende inlichtingen heeft ingewonnen of onvoldoende inlichtingen heeft gekregen. Het decreet op de ouderenvoorzieningen van maart 1985 voorziet twee hulpmiddelen, met name de schriftelijke overeenkomst en het reglement van inwendige orde, die de ouderenvoorzieningen aansporen tot het geven van goede informatie en het maken van duidelijke afspraken met hun bewoners of hun vertegenwoordigers.

Bron: Vlaamse Gemeenschap, departement welzijn