Algemene voorwaarden rubriek “Grappig of Schattig”

Algemeen en aanvaarding

Dit zijn de algemene gebruiksvoorwaarden van de SeniorenNet rubriek “Grappig of schattig”. Dit is een uitbreiding op de bestaande disclaimer van SeniorenNet en de bestaande privacy policy van SeniorenNet. Indien u zich akkoord verklaart met deze gebruiksvoorwaarden, wordt verondersteld dat u ook akkoord bent met de disclaimer en privacy policy van SeniorenNet.
Door het uitvoeren van een toevoeging en/of gebruik van de rubriek “grappig of schattig” verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden en bent u onderworpen aan alle condities, rechten en plichten die hierin vastgelegd zijn.
In deze voorwaarden wordt over een “item” gesproken, hiermee wordt elke inzending bedoeld die getoond kan worden op de rubriek, waaronder, maar niet gelimiteerd tot grapjes, foto’s, filmpjes, PowerPoints, reacties, teksten,…
Elke activiteit die je zelf uitvoert op deze rubriek volgt dezelfde regels van het “item”.


Toevoegen items

U verbindt zich ertoe om elk item dat u toevoegt aan de rubriek “grappig of schattig” voldoet aan volgende:

 • Het item dient ofwel grappig (humor) te zijn dat om te lachen is, ofwel schattig dat kan ontroeren of vertederend werkt.
 • Commerciële boodschappen zijn niet toegelaten, tenzij deze voldoende grappig zijn.
 • Het item mag niet beledigend, denigrerend, bedreigend, racistisch, obsceen, vulgair, smadelijk, hatelijk, etnisch, lasterlijk, onbetamelijk of onterend zijn van aard tegenover wie dan ook.
 • Het item mag niet ingaan tegen een Belgische, Nederlandse, Europese wet of het land waar u woont, of dat inbreuk betekent op de rechten van derden in de meest algemene zin.
 • Het item mag geen kwaadaardige code bevatten of zou kunnen bevatten zoals virussen, spyware, keyloggers, illegale software of gegevens van welke aard dan ook dat SeniorenNet of enig andere persoon nadeel kan berokkenen zoals vernietiging van gegevens, slechte functionaliteit, limitering van gebruiksmogelijkheden of welke aard dan ook. Items die niet echt illegaal zijn maar die wel nadelig kan zijn of schade kan berokkenen van welke aard dan ook aan bepaalde personen, bedrijven, instanties, landen, regeringen of organisaties zijn eveneens niet toegelaten.
 • Het item mag niet xenofobe, revisionistische, racistische van aard zijn of dat aanzet tot deze zaken.
 • Het item mag geen schade (kunnen) berokkenen aan SeniorenNet of haar partners in de meest ruime zin, waaronder verstaan maar niet limitatief: het aanvallen van het informatica systeem, kopiëren van bestanden, hacken van het systeem, schade berokkenen aan de organisatie, informaticasysteem, databanken, leden, vrijwilligers, personeelsleden, naam of imago. 
 • Het item mag niet pornografisch zijn van aard, inclusief maar niet limitatief tot kinderpornografie.
 • Het item mag niet aanzetten tot het uitoefenen van illegale activiteiten, aanzetten tot fysieke, psychologische of andere verwondingen ten opzichte van eender welke groep, individuen of dieren. Dit is inclusief maar niet limitatief tot bommen, granaten, wapens, dierenmishandeling.
 • Het item mag geen gegevens verzamelen van andere gebruikers zonder hun toestemming of het publiceren van gegevens van derden zonder hun toestemming zoals, maar niet limitatief tot, geheime informatie, privé informatie, zeer persoonlijke informatie, bedrijfsgeheimen, enz. dat mogelijk schade kan berokkenen van welke aard dan ook
 • Het item moet de intellectuele eigendomsrechten van anderen respecteren, inclusief maar niet beperkend tot auteursrecht, copyright, trademark en patent.
 • Het item mag in de meest algemene zin niets doen dat in tegenspraak is met de goede zeden en de openbare orde, de geldende wetten en reglementeringen in onder andere maar niet limitatief het land waar de gebruiker woont en het land waar SeniorenNet gevestigd is, de lokale, nationale, internationale regels en wetten.
 • Het item niet reeds in de rubriek aanwezig is.

Tevens verbindt u er zich toe:

 • U blijft als gebruiker die een item toevoegt ten alle tijde verantwoordelijk voor de inhoud die u toevoegde. Het auteursrecht van het ingezonden item berust bij  en u draagt de eventuele gevolgen van een schending van het auteursrecht van derden. U ontneemt SeniorenNet elke verantwoordelijkheid voor schade die kan voortkomen uit de informatie die u publiceert en neemt zelf elke verantwoordelijkheid. Dit is inclusief de verantwoordelijkheid indien u toch items toevoegt die ingaan tegen (al dan niet gewild) een wet, regel, copyright, auteursrecht of van welke aard dan ook vermeld in deze gebruiksvoorwaarden.
  U staat zelf in voor de accuraatheid, juistheid, volledigheid en bruikbaarheid van het item dat u toevoegde.
 • Door het toevoegen van een item geeft u (uiteraard) de toestemming aan SeniorenNet om dit item op het internet te publiceren.
  SeniorenNet mag items die toegevoegd worden in deze rubriek ook plaatsen op andere rubrieken of internetadressen.
  SeniorenNet mag de items toegevoegd gebruiken ter promotie van deze rubriek.
 • SeniorenNet heeft het recht, maar niet de plicht, om materiaal waarvan ze vermoedt dat deze in strijd zijn van deze voorwaarden of van een lokale/nationale/internationale wet verwijderen. Dit zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen of toestemming te hoeven vragen. SeniorenNet is niet verplicht een reden hiervoor op te geven.
 • SeniorenNet heeft het recht om gegevens te wijzigen/verwijderen in een rubriek. Dit kan bijvoorbeeld (maar niet limitatief tot): een tikfout verbeteren, een titel aanpassen, een item van rubriek veranderen, trefwoorden toevoegen/wijzigen/verwijderen, enz.
 • SeniorenNet heeft het recht om een gebruiker te weigeren. SeniorenNet heeft tevens het recht om items (of reacties daarop) te verwijderen van haar diensten. Dit zonder de gebruiker hiervan te verwittigen of toestemming van te vragen. SeniorenNet hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 • SeniorenNet heeft het recht, maar is niet verplicht, om aangifte te doen indien ze het vermoeden heeft dat er materiaal beschikbaar is gesteld dat strafbaar kan zijn. De gebruiker hoeft hiervoor niet op de hoogte worden gesteld en zonder verdere uitleg of opgave van reden.
 • SeniorenNet is niet verantwoordelijk indien informatie verloren zou gaan. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van een back-up indien het item van belang is voor uzelf.

Aansprakelijkheid

SeniorenNet kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies of verkeerde afbeelding van items, beeldbestanden en enige andere ingevoerde of geplaatste gegevens (zoals de exif-informatie, titels, zoekwoorden, trefwoorden, reacties, teksten bij foto's, url, link,... ). SeniorenNet kan op geen enkele manier een schadevergoeding van welke aard dan ook aanvaarden voor welk verlies of beschadiging dan ook.


Wijzigingen

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen wijzigen in de loop van de tijd. SeniorenNet heeft het recht om de dienst en/of gebruiksvoorwaarden van deze rubriek te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat u daardoor een schadevergoeding van welke aard dan ook kunt eisen met betrekking tot deze wijziging.
Indien u de dienst blijft gebruiken na deze wijziging, ook al is de wijziging niet meegedeeld, verklaart u zich akkoord met de wijziging. U dient deze voorwaarden regelmatig terug te lezen zodat u zelf de wijzigingen kan zien. SeniorenNet zal echter proberen de wijzigingen mee te delen via de website of e-mail, maar is niet verantwoordelijk indien dit niet altijd gebeurt zeker niet indien de wijziging van zeer kleine aard is.


Algemeenheden

Enkel het Belgische recht is van toepassing op deze voorwaarden. Elk geschil betreffende deze voorwaarden en/ of deze rubriek dat niet in der minne kan worden geregeld, valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, tenzij u uw akkoord geeft tot arbitrage op het moment van het ontstaan van het geschil.