Waar vandaan: Mobiliteit >Vlaamse Wegeninspectie

Wegeninspectie

Wat?

De Vlaamse overheid startte met een project dat spoorvorming op het Vlaamse wegennet wil tegengaan. Spoorvorming kan immers onveilige situaties veroorzaken en is bovendien erg duur om te herstellen.

De grootste schadeverwekkers zijn overladen vrachtwagens.

De Vlaamse overheid riep daarom de Vlaamse Wegeninspectie in het leven. De Vlaamse wegeninspecteurs kregen via een decreet de bevoegdheid om vrachtwagens af te leiden naar weegbruggen om vast te stellen of ze al dan niet overladen zijn. Bij overschrijding van de toegelaten normen wordt een proces-verbaal opgesteld en een boete geïnd.

Sinds 1 juli 2003 is de Vlaamse wegeninspectie operationeel. Het voltallig kader bestaat uit 10 wegeninspecteurs. Op 1 maart 2004 zijn de laatste twee vacatures ingevuld geworden.

De wegeninspecteurs werken steeds met twee personen per dienstvoertuig.

Procedure

Een wegeninspecteur die een overlading vaststelt, brengt de wegeninspecteur-controleur op de hoogte van de vaststelling.

De wegeninspecteur-controleur deelt binnen de dertig dagen na ontvangst van deze kennisgeving aan de procureur des konings (PK genoemd) zijn beslissing mee omtrent dit dossier (administratieve geldboete) en of er al dan niet een onmiddellijke inning is gebeurd.

De PK kan op twee manieren reageren: ofwel stelt hij strafvervolging in en dan vervalt de administratieve geldboete, ofwel seponeert de PK dit dossier. In dit laatste geval blijft de administratieve geldboete van kracht.

Het decreet voorziet dat de werkgever alleen verantwoordelijk is voor de betaling van de administratieve geldboete en niet de overtreder.

Verder wordt voorzien in een hoorzitting waar de argumenten van de overtreder kunnen gehoord worden. Op de hoorzitting kan door de overtreder ook een nota ingediend worden. Na de hoorzitting bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan. Dit heeft een schorsende werking.

Een buitenlandse overtreder of werkgever is verplicht om een woonplaatskeuze te doen in België, d.w.z. hij moet een adres kiezen in België waarop de wegeninspectie hem briefwisseling kan toesturen. Doet hij dat niet, wordt verondersteld dat hij verzaakt aan zijn recht om zich te laten vertegenwoordigen.

Kan ik beroep aantekenen tegen de beslissing van de wegeninspecteur-controleur?

Indien u de beslissing van de wegeninspecteur-controleur evenwel wenst te betwisten, dan kan u binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de beslissing bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs beroep instellen bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, per adres van de afdeling Wegenbeleid en Beheer, Koning Albert II-laan 20, bus 4, 1000 Brussel.

Dit beroep is slechts ontvankelijk nadat het betalingsbewijs van de vergoeding voor dossierkosten verbonden aan de beroepsprocedure werd geleverd. Deze vergoeding bedraagt 75 euro en moet gestort worden op rekening 091-2206025-80 met vermelding van het kenmerk van uw dossier.

Wat zijn de boetetarieven?

Overlading op een as Boete Boete met opdeciemen
tot 500 kg 50 euro 275 euro
500 - 1000 kg 100 euro 550 euro
1000 - 1500 kg 200 euro 1100 euro
1500 - 2000 kg 300 euro 1650 euro
2000 - 3000 kg 500 euro 2750 euro
meer dan 3000 kg 750 euro 4125 euro

Hoe wordt de boete berekend?

Bij het berekenen van het juiste bedrag van de administratieve geldboete moet rekening gehouden worden met de volgende twee wettelijke bepalingen:

  • artikel 5 van het decreet van 7 december 2001 tot regeling van enkele gevolgen van de invoering van de euro in de Vlaamse regelgeving: "De bedragen van de geldsommen waarop de opdeciemen, bedoeld in de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten, worden toegepast, worden geacht rechtstreeks te zijn uitgedrukt in euro, zonder omrekening."
  • artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechterlijke geldboeten, gewijzigd bij artikel 36 van de wet van 7 februari 2003: "Het bedrag der strafrechtelijke geldboeten uitgesproken door de hoven en rechtbanken krachtens het Strafwetboek en de bijzondere, zelfs van na deze wet daterende wetten en reglementen, wordt met vijfenveertig decimes verhoogd, zonder dat die verhoging het juridisch karakter van die boeten wijzigt."

Bijvoorbeeld: een boete van 4125 euro

  • Artikel 57 van voormeld decreet legt de minimumboete bij een overbelasting van meer dan 20% vast op 750 frank.
  • In toepassing van het hiervoor vermelde artikel 5 van het decreet van 7 december 2001 moet het bedrag gelezen worden als "750 euro".
  • Verhogen met vijfenveertig opdeciemen wil zeggen dat elke deciem van de boete 45 meer waard is dan voorzien in het decreet.
  • 750 euro is gelijk is aan 75 deciemen en elke deciem is aldus gelijk is aan 10 + 45. Wanneer dit 75 maal wordt toegepast, komt men aan 412,5 deciemen of te wel 4125 euro.

Er wordt rekening gehouden met de zwaarste overlading omdat die de meeste schade berokkent.

 

Bron: Wegen en Verkeer in Vlaanderen