Waar vandaan: Geld & Werk > Pensioen > Inkomensgarantie voor ouderen

Inkomensgarantie voor ouderen

Gedetailleerde informatie voor inkomensgarantie voor ouderen, klik hier.

Inkomensgarantie in 10 vragen

 1. Wat is de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en wie kan ze bekomen?
  Het is een uitkering die tot doel heft financiële hulp te bieden aan bejaarde personen die niet over voldoende middelen beschikken.
  De vereiste leeftijd om dit voordeel te bekomen is gelijk voor mannen en vrouwen.
  Vanaf 1 juni 2001 is die leeftijd 62 jaar; met ingang van 1 januari 2003 wordt hij op 63 jaar gebracht, met ingang van 1 januari 2006 op 64 jaar en ten slotte op 65 jaar met ingang van 1 januari 2009.
  Om van de IGO te genieten moet men Belg zijn, onderdaan van de Europese Unie, vluchteling, staatloze of van onbepaalde nationaliteit.
  Als u een andere nationaliteit hebt, kunt u de IGO toch bekomen, maar alleen in bepaalde gevallen.
  Aarzel niet om de Rijksdienst voor pensioenen te contacteren als u hierover vragen hebt.

   
 2. Moet ik een aanvraag indienen?
  Als u een pensioenaanvraag hebt ingediend, geldt die als IGO-aanvraag. Als u geen pensioenaanvraag hebt ingediend, met u zich aanbieden bij uw gemeentelijke administratie of bij de Rijksdienst voor pensioenen.
  Ontvangt u reeds een pensioen van werknemen of zelfstandige, een tegemoetkoming aan gehandicapten ofhet bestaansminimum, dan hoeft u niets te doen. Zodra u de vereiste leeftijd hebt bereikt, wordt het recht op de IGO van ambswege onderzocht.
  Als u op 1 juni 2001 reeds het "gewaarborgd inkomen voor bejaarden" geniet, dan zal de Rijksdienst de twee bedragen vergelijken. U ontvangt de voordeligste uitkering.

   
 3. Hoeveel zal ik ontvangen?
  Voor de IGO zijn er twee basisbedragen: één voor wie met anderen samenwoont op dezelfde hoofdverblijfplaats,
  en één voor wie alleen woont. Per 1 juli 2008 (index 123,26) waren dat respectievelijk 6 888,26 euro en
  10 332,39 euro netto per jaar.
   
 4. Houdt men rekening met mijn bestaansmiddelen?
  Ja, men houdt zeker rekening met uw pensioenen en uw andere bestaansmiddelen, én met die van de samenwonende personen. De kinderen waarvoor kinderbijslag wordt betaald, worden niet als samenwonenden beschouwd.
  Men houdt geen rekening met de volgende inkomsten: kinderbijslag, hulp van het OCMW, onderhoudsgelden tussen ascendanten en descendanten, oorlogs- en gevangenschapsrenten, tegemoetkomingen aan gehandicapten, verwarmingstoelagen.
  Vrijstellingen zijn mogelijk (zie vragen 6 tot 8).
  Een algemene vrijstelling wordt toegepast, na de vaststelling van uw bestaansmiddelen (zie vragen 5 tot 9).
  Als u met één of meerdere personen samenwoont, bedraagt die vrijstelling 625 €. Als u alleen woont, bedraagt ze 1000 €.

   
 5. Hoe houdt men rekening met mijn pensioen?
  Van uw pensioen, net als van dat der samenwonenden, wordt 90% van het werkelijk betaalde bedrag in aanmerking genomen.

   
 6. Hoe houdt men rekening met mijn onroerende goederen?
  Als u, of één der samenwonenden, een bebouwd onroerend goed bezit, in volle eigendom of in vruchtgebruik, wordt het kadestraal inkomen verminderd met 743,68 €; die vermindering wordt verhoogd met 123,95 € per kind waarvoor kinderbijslag wordt ontvangen.
  Het eindresultaat wordt met 3 vermenigvuldigd, en dat bedrag wordt in aanmerking genomen.
  als u onbebouwde onroerende goederen bezit, wordt het kadastraal inkomen verminderd met 29,75 €. Het resultaat wordt eveneens met 3 vermenigvuldigd, en dat bedrag wordt in aanmerking genomen.

   
 7. Hoe houdt men rekening met de onroerende goederen waarvan ik afstand heb gedaan?
  • Als u van een onroerend goed afstand hebt gedaan binnen de 10 jaar voorafgaand aan de vereiste leeftijd voor de IGO, dan houdt men rekening met de handelswaarde van het goed op het ogenblik van de afstand.
  • Als u uw enige woonhuis hebt verkocht, wordt de eerste schijf van 37.200 € van de verkoopprijs vrijgesteld. Als u uw huis hebt geschonken, is er geen vrijstelling.
  • als u alleen het vruchtgebruik afstaat, houdt men slechts rekening met 40% van de waarde in volle eigendom.

    
 8. Houdt men rekening met het geld en de waardepapieren die ik bezit?
  • Als de al of niet belegde kapitalen 6.200 € niet overschrijden, houdt men er geen rekening mee.
  • Al de al of niet belegde kapitalen 6.200 € overschrijden, houdt men rekening met: 4% voor de schijf tussen 6.200 € en 18.600 €, 10% voor wat 18.600 € overschrijdt.

   

 9. Kan ik mijn beroepsactiviteiten voortzetten?
  • Indien u een activiteit als werknemer uitoefent, houdt men rekening met 3/4 van het bruto inkomen op jaarbasis.
  • Indien u een aciviteit als zelfstandige uitoefent, houdt men integraal rekening met de jaarlijkse inkomsten, verminderd met de beroepskosten (en de eventuele beroepsverliezen).

   

 10. Heb ik in het buitenland recht op de IGO?
  In principe niet: u moet werkelijk permanent in België verblijven.
  Is wel toegestaan: een verblijf in het buitenland (in één of meer keren) van minder dan 30 dagen per kalenderjaar.

Hebt u nog vragen?

KBCPraat er dan over met een medewerker van uw KBC-bankkantoor of met uw KBC-agent. U kunt ook bellen naar het KBC-Telecenter op het nummer 078 152 153. Op werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdag en banksluitingsdagen van 9 tot 17 uur.
U kunt ook schrijven, faxen, mailen of surfen naar:
KBC-Telecenter, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen; Fax: 03 283 29 50; E-mail: kbc.telecenter@kbc.be; Website: www.kbc.be