Waar vandaan: Geld & Werk > Pensioen > Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen

Sinds 16 mei 1997 kunnen gepensioneerden, personen die een aanvraag hebben ingediend tot het bekomen van een pensioen of personen die een aanvraag om raming van hun pensioenrechten bij de Infodienst Pensioenen hebben ingediend, met hun klachten terecht bij de Ombudsdienst Pensioenen.

Telkens wanneer u dus van oordeel bent dat de pensioendienst u onbehoorlijk heeft behandeld, kan u dus een klacht richten tot deze Ombudsdienst.  Dat kan zowel mondeling ter plaatse als schriftelijk.  Voorts dient u een duidelijke uiteenzetting te geven van de feiten en moet u voorafgaandelijk contact hebben opgenomen met de betrokken pensioendienst.  Tot slot mag uw klacht geen herhaling zijn van een reeds eerder geformuleerde klacht.

Indien de Ombudsdienst beslist uw klacht nader te onderzoeken, zal u regelmatig worden ge´nformeerd over de stand van het onderzoek.

Deze Ombudsdienst Pensioenen is ondergebracht bij het Ministerie van Sociale Zaken, Voksgezondheid en Leefmilieu.

Wat doet de Ombudsman eigenlijk écht voor u?

 • Hij zoekt naar oplossingen voor uw concrete klachten in verband met de wettelijke pensioenen.
 • Hij gaat na of de dienstverlening door de pensioendiensten op een behoorlijke en zorgvuldige wijze is gebeurd.
 • Hij verwijst u door naar de juiste diensten als hij uw klacht niet kan behandelen.
 • Hij onderzoekt uw klachten in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Daarbij gaat hij op een objectieve en discrete manier te werk.

En wat nog?

 • Hij doet aanbevelingen aan de pensioendiensten als de dienstverlening of de toepassing van de pensioenwetgeving kan verbeterd worden.
 • Elk jaar brengt hij uitgebreid verslag uit bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Minister van Pensioenen en het Raadgevend comité voor de Pensioensector. In het jaarverslag, vindt u onder meer de resultaten van zijn werking en zijn aanbevelingen.
 • Hij streeft naar verzoening tussen de burgers en de pensioendiensten.

Wie kan een beroep doen op de Ombudsman?

 • Indien u een probleem heeft met een pensioendienst die wettelijke pensioenen toekent of uitkeert, zijn uw klachten welkom.
 • Indien u om een of andere reden niet zelf contact kunt opnemen met de Ombudsman, mag iemand anders dat in uw plaats doen. In dat geval bezorgt u hem een volmacht waarmee u te kennen geeft dat uw gevolmachtigde alle gewenste informatie mag ontvangen.

Met welke klachten kunt u terecht bij de Ombudsman?

 • De Ombudsman is bevoegd op alle terreinen van de wettelijke pensioenen voor de zelfstandigen, de werknemers en de ambtenaren.
 • Klachten kunnen gaan over de werking en de dienstverlening van de pensioendiensten.
 • Ook klachten over de vaststelling van de pensioenrechten en de bedragen evenals over de uitbetaling van de pensioenen worden onderzocht/.

Wat doet de Ombudsman met uw klachten?

 • Hij stelt een dossier samen op basis van uw grieven en de inlichtingen die hij ontvangt van de betrokken pensioendiensten.
 • Hij onderzoekt uw klacht op basis van uw pensioendossier dat hij kan inkijken bij de pensioendienst en gaat na of ze gegrond is. Is er eiets fout gelopen? Waar ziet de knoop? Bij welke dienst kunt u aankloppen voor meer informatie of bijstand?
 • Indien de Ombudsman oordeelt dat uw klacht gegrond is, zoekt hij naar een oplossing.
 • Klachten die niet rechtstreeks te maken hebben met de wettelijke pensioenen, bijvoorbeeld de aanvullende pensioenen, de brugpensioenen, verwijst hij zoveel mogelijk door naar de bevoegde Ombudsman of dienst.
 • Als u voorafgaandelijk geen contact heeft opgenomen met de betrokken pensioendienst om uw probleem op te lossen, zal de Ombudsman u vragen dat eerst te doen.
 • Een beroep dat ingesteld werd bij de rechter schorst elk onderzoek.
 • Vanaf de ontvangst van uw klacht tot het tijdstip waarop het dossier wordt afgesloten, wordt u in ieder geval regelmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Wie geeft inlichtingen voor een pensioenprobleem dat geen klacht is?

 • Met vragen om algemene of specifieke informatie in verband met pensioenrechten kunt u beter aankloppen bij de pensioendiensten die uw pensioen uitkeren of bij wie u een aanvraag of pensioen heeft ingediend.
 • Voor de raming van uw pensioen richt u zich best tot de Infodienst Pensioenen, Postbus 175 te 1060 Brussel, die daarvoor speciaal werd opgericht.

 

U kunt de dienst op meerdere manieren contacteren:

Ombudsdienst Pensioenen
WTC III, Simon Bolivarlaan 30 bus 5, 1000 Brussel
Tel: 02/274.19.80 (tussen 9 en 17u)
Fax: 02/274.19.99
Beschikbaar: van 9 tot 17 uur (op afspraak ook andere tijdstippen mogelijk)
E-mail: klacht@ombudsmanpensioenen.be
Internetadres : www.ombudsmanpensioenen.be

Welke gegevens deelt u mee?

 • U vermeldt in elk geval uw naam, adres en beschreeft zo volledig mogelijk uw probleem.
 • U maakt eveneens melding van het voorafgaandelijk contact met de betrokken pensioendienst.
 • Als u reeds een beroep heeft ingediend bij de rechten dan deelt u dat best mee.

Moet u betalen?

Neen, de dienstverlening is volledig gratis.

Bron: Onafhankelijk Ziekenfonds en Postbus 3000

Hebt u nog vragen?

KBCPraat er dan over met een medewerker van uw KBC-bankkantoor of met uw KBC-agent. U kunt ook bellen naar het KBC-Telecenter op het nummer 078 152 153. Op werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdag en banksluitingsdagen van 9 tot 17 uur.
U kunt ook schrijven, faxen, mailen of surfen naar:
KBC-Telecenter, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen; Fax: 03 283 29 50; E-mail: kbc.telecenter@kbc.be; Website: www.kbc.be