Leven als God in Frankrijk

Waar vandaan: Geld en Werk > Persoonlijke Financiële Planning > Vermogensplanning > Leven als God in Frankrijk

Leven als God in Frankrijk

Meer over vermogensplanning:

osteo6 De patrimoniumvennootschap
osteo6 Leven als God in Frankrijk
osteo6 Bescherm uw vermogen tegen het inflatiespook
osteo6 Kent de fiscus weldra uw vermogen?
osteo6 De Luxemburgse vermogensverzekering
osteo6 De Fiscus als sponsor van uw vastgoedinvestering
osteo6
Afschaffing effecten aan toonder
osteo6
Gezinswoning zelfstandige beschermd tegen schuldeisers
osteo6 Vruchtgebruik: een concept met fiscale risico's?

Bent u ook één van de 2,5 miljoen Belgen die hun vakantie doorbrengen in Frankrijk? Dan droomt u misschien van een (vakantie)woning in de Provence of aan de Côte d’Azur. Als u volgende zomer, in de roes van een zorgeloze vakantie, de aankoop van uw droomhuis ernstig zou overwegen, weet dan dat u als eigenaar geconfronteerd zal  worden met heel veel verschillende belastingen. Er zijn lasten bij het kopen (registratie of BTW), de verhuur, het  bezit en eventueel ook bij een latere verkoop. Een schenking daarentegen van Franse eigendommen aan de kinderen kan fiscaalgunstig.  Daardoor kan je de successierechten aanzienlijk verminderen en vaak zelfs vermijden.

Het is niet eenvoudig om een overzicht te geven van de belastingen op een huis in Frankrijk.  Er zijn immers heel veel belastingen, waarvan de tarieven verschillen naargelang de gemeente, het departement, de regio en de bestemming van het goed. Stel dat u een woning wil aankopen in Saint-Tropez. Bij de aankoop zou u dan 5,09% registratierechten moeten betalen, tenzij het gebouw nieuw is.  In dat geval betaalt u geen registratierecht, maar wel 19,6% B.T.W. Maar daar houdt het niet op. Als eigenaar zal u jaarlijks een grondtaks moeten betalen. In Saint-Tropez bedraagt deze taks 21,44%, op ongeveer de helft van de kadastrale waarde van de woning. Als gebruiker van de woning zal u jaarlijks ook een woningtaks moeten betalen.  Deze taks bedraagt er 17,75%, berekend op ongeveer de kadastrale waarde van de woning.  Deze  taks wordt bovendien verhoogd met 4,4% voor hoofdverblijfplaatsen en zelfs met 8% voor tweede verblijven.

Bij een verhuur van de woning zal u in Frankrijk worden belast. Bij een gemeubelde verhuur, bedraagt de belasting ongeveer 7,25% van de bruto huurgelden. Als Belgisch rijksinwoner moet u die verkregen huurgelden aangeven in België. België moet dat inkomen vrijstellen van inkomstenbelasting, maar mag het inkomen in aanmerking nemen om de aanslagvoet te bepalen die van toepassing is op de andere belastbare inkomsten.
Indien u het goed niet zou verhuren, moet u in België de vermoede huurwaarde aangeven. Het valt aan te raden om die aangifte in België niet te vergeten. Als het gaat over de verwerving van onroerende goederen, wisselt de Franse fiscus immers automatisch inlichtingen uit met de Belgische fiscus.

Verder is het zo dat u bij een eventuele verkoop later een meerwaardebelasting zal moeten betalen, tenzij u 15 jaar eigenaar blijft van het goed. Tot slot heft Frankrijk ook een vermogensbelasting op nettovermogens vanaf 760.000 EUR.

Frans erfrecht – Vlaamse successierechten?
Het zal u misschien verbazen, maar als u een onroerend goed hebt in Frankrijk, zal dat bij uw overlijden vallen onder de regels van het Franse erfrecht.  Wanneer u kinderen en een partner achterlaat, zal deze laatste kunnen kiezen tussen een vierde van de woning in volle eigendom en het vruchtgebruik van de woning.

Sinds vorige zomer betalen echtgenoten en wettelijk samenwonenden in Frankrijk geen successierechten meer op het vermogen dat zij erven van hun partner. Ook voor kinderen die erven van hun ouders werd de Franse wetgeving gunstiger.  Het bedrag waarop zij geen successierechten moeten worden betaald, werd immers opgetrokken van 50.000 EUR tot 150.000 EUR per erfgenaam.  Die vrijstelling in Frankrijk betekent echter niet dat u ook in België geen successierechten moet betalen. Bij ons worden de successierechten immers geheven op het wereldwijd vermogen van een erflater.  Om dubbele belasting te vermijden, wordt het in België te betalen successierecht wel verminderd, in de mate waarin het een onroerend goed treft gelegen in Frankrijk, met de in Frankrijk betaalde successierechten. Hoe lager de Franse successierechten, hoe meer er dus in België moet betaald worden.

Successierechten op Frans vastgoed kan u evenwel vermijden door een schenking te doen bij leven. Sinds kort zijn er immers ook voor schenkingen tussen ouders en kinderen vrijstellingen ten belope van 150.000 EUR per erfgenaam. Tussen echtgenoten bedraagt de vrijstelling 76.000 EUR. Wil u dus successierechten op uw woning in Frankrijk vermijden, doe dan een schenking aan uw kinderen, met voorbehoud van vruchtgebruik. Daardoor behoudt u het genot en het gebruik van de woning, alsook de eventuele huurinkomsten. Anders dan in België, betaalt u in dit geval ook geen schenkingsrechten op het vruchtgebruik dat u behoudt. U betaalt dus enkel op de geschonken blote eigendom. Maar door het vrijgesteld deel (150.000 per kind) zijn mogelijks zelfs geen schenkingsrechten verschuldigd.  Indien toch nog schenkingsrechten verschuldigd zou zijn, kan u overwegen om te schenken in schijven. Een tussenperiode van zes jaar is hierbij nodig, omdat alle schenkingen aan dezelfde begunstigde, gedaan binnen de zes jaar, samengeteld worden voor de bepaling van het toe te passen tarief.  Tenslotte is het goed om weten dat de schenking van een onroerend goed in Frankrijk niet in de Belgische erfenisboedel moet worden ingebracht indien u (de schenker) binnen een periode van drie jaar overlijdt.

Tip: Indien u een Frans onroerend goed wil aankopen en successierechten wil vermijden, werkt u best in twee stappen. Eerst verwerven de ouders het Frans vastgoed in volle eigendom. Nadien organiseert u een schenking naar de kinderen (eventueel met behoud van vruchtgebruik). Het spreekt voor zich dat professionele bijstand terzake wenselijk is.

<<< Vorige pagina

Bron: Optima Financial Planners
(update oktober 2008)